Biografie
Professor W A Landman


Inhoudsopgawe
Opleidingsinrigtings
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 1)
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 2)
Afrikaans HoŽr
Seunskool
Normaalkollege
Pretoria
Laerskool
Witfield
(Deel 1)
Laerskool
Witfield
(Deel 2)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 1)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 2)
HoŽrskool
Goedehoop
Laerskool
Fleur
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 1)
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 2)
Universiteit van
Port Elizabeth
Die Universiteit van
Suid-Afrika
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 1)
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 2)
Universiteit
Vista
Onderwyskollege vir
Verdere Opleiding
Universiteit van
Pretoria
(Deel 1)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 2)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 3)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 4)


Na Tuisblad


INLEIDING


Prof W A Landman


Leon Oberholster
Werfmeester


Jacobus Landman
Oudste seun


Terwyl ons 'n webblad oor my werk ontwikkel, stel Leon Oberholster, die werfmeester en my seun, Jacobus, voor dat ek my ondervindinge as mens en as opvoeder te boekstaaf. Wat hier volg is dus 'n oorsig oor meer as 8 dekades se lewe en werk.
INHOUDSOPGAWE

INLEIDING

VERBINTENIS AAN OPLEIDINGSINRIGTINGS

 1. ORIňNTERING
 2. DIE GESKIEDENIS VAN 'N ONDERWYSINSTELLING ONTVANG AANDAG
 3. ENKELE KENMERKE VAN DIE GEES VAN DIE ONDERHAWIGE INRIGTINGS

  1. Die hoŽ waarde wat aan beskaafdheid geheg word
  2. Raaksien en waardering van individuele prestasie
  3. Opvoeding tot leierskap
  4. Agting vir die opleidingsfasiliteite

 4. W A LANDMAN : TYDTAFEL

VERBINTENIS AAN LAERSKOOL OLIFANTSFONTEIN

 1. OLIFANTSFONTEIN : DIE PLEK

  1.1  Magnificent Clay
  1.2  Twee belangrike opmerkings

 2. MY OUERS

  2.1  49 jaar langdienstoekenning (Vader : C J Landman)
  2.2  Afsterwe van Vader
  2.3  Ouers : 60 jaar Huweliksherdenking

 3. OLIFANTSFONTEIN : DIE LAERSKOOL

 4. VERDERE VERBINTENIS MET OLIFANTSFONTEINSKOOL

  3.1  Kultuurlewe
  3.2  Getuigskrif mnr C A Pienaar
  3.3  Ds C F B Naude

 5. VERJAARSDAGVIERINGE

  4.1  Vyftigjarige bestaan
  4.2  Driekwarteeufees 1988
  4.3  Verdere verloop
  4.5  Tussen stasies

 6. TWEE JONG ONDERWYSERS VERKEN SUID-AFRIKA

VERBINTENIS MET AFRIKAANS HOŽR SEUNSKOOL

 1. INLEIDEND
 2. MNR F J LE ROUX
 3. AFRIKAANSE HOŽR SEUNSKOOL : KORT GESKIEDENIS
 4. MONDIGWORDING - MNR F J LE ROUX
 5. ERKENNING DEUR DIE AFRIKAANSE HOŽR SEUNSKOOL

  5.1  Opname in Potgieter : "Oud-leerlinge van die Afrikaanse HoŽr Seunskool" 1984
  5.2  Toekenning van Erepenning

 6. 'N GEWAARDEERDE BRIEF
 7. UIT MY ALBUM
 8. PERSOONLIKE BETEKENIS VAN AHS

  8.1  As onderwyser
  8.2  As dosent en navorser

 9. SLOT

VERBINTENIS MET NORMAALKOLLEGE, LATER ONDERWYSKOLLEGE, PRETORIA

 1. STUDENT AAN NKP

  1.1  Interessanthede oor die Kraaines

 2. ONDERWYSKUNDIGE-DOSENT : 1960

  2.1  J J Mulder 1960
  2.2  I Hitchcock 1960

 3. KORT GESKIEDENIS : STIGTING
 4. BENOEMING KOLLEGESENAAT - 1978
 5. DIPLOMAPLEGTIGHEID 1982
 6. TOEKENNING VAN EREPENNING - 1988
 7. GOEDEHOOP - HOňRSKOOLERVARING

VERBINTENIS MET LAERSKOOL WITFIELD

 1. AANSTELLING

  1.1  Skrywes van die Transvaalse Onderwysdepartement
  1.2  Ek en Rachel tree in die huwelik - 15 Desember 1947

 2. WITFIELDSKOOL : HISTORIESE VERLOOP

  2.1  Stigtingsbrief
  2.2  Uit Die Skooljoernaal

 3. GETUIGSKRIF : 14 JUNIE 1950 : MNR C F J BOTHA
 4. HANDBOEK : SKOOLMUSIEK
 5. ROBIN HOOD
 6. 1997 : 75 JAAR REUNIE : UITNODIGING

VERBINTENIS MET LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT

 1. SKOOL IN AANBOU
 2. AANSTELLING LYTTELTONSKOOL
 3. GETUIGSKRIF DS D A LOUW (1951)
 4. VOORTREKKERS

  4.1  Voortrekker-Offisier
  4.2  Voortrekkerspan 4.3  Poskoets te Lyttelton - ruil die wagte

 5. GETUIGSKRIF MNR D J MALAN 1954
 6. AANSTELLING VISE-HOOF PB
 7. LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT
 8. OOM DAAN MALAN : 'N HULDEBLYK
 9. VERSLAG VAN NAUDE, CHRISSIE EN GEMEENSPAN
 10. AUGUSTUS 1973 : LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT VIER KWARTEEUFEES
 11. BOODSKAP NAMENS OUD-ONDERWYSERS 1973 : 25 JARIGE FEESVIERINGE : PROF W A LANDMAN
 12. 1998 : 50 JAAR GEMEENSKAPSWAARDERING VIR LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT : PROF W A LANDMAN
 13. LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT : TOEKOMSBETEKENIS

VERBINTENIS MET HOňRSKOOL GOEDEHOOP, GERMISTON

 1. 'N RIGTING-VERANDERENDE TELEGRAM
 2. DIE VOORGESKIEDENIS VAN ONS SKOOL : C H VENTER
 3. VAN C.N.O. NA GOEWERMENTSKOOL
 4. SKOOLHOOFDE EN ANDER BEKENDES 1910 - 1932
 5. 'N BESONDERE KOLLEGA : MNR J D KRIGE
 6. 1956 : GETUIGSKRIF : MNR C H VENTER (SKOOLHOOF)
 7. SPORTAFRIGTING :

  7.1  Krieket
  7.2  Korfbal

 8. 'N AANTAL GOEDEHOOP-ERVARINGS

VERBINTENIS MET LAERSKOOL FLEUR

INLEIDEND

DIE LAERSKOOL FLEUR

 1. AMPTELIKE BENAMING
 2. STIGTINGSDATUM
 3. ANDER BELANGRIKE DATUMS
 4. BELANGRIKE GEBEURTENISSE

VERBINTENIS MET HOňRSKOOL LYTTELTON (VERWOERDBURG/CENTURION)

 1. INLEIDING
 2. HOňRSKOOL VERWOERDBURG:
  Die verhaal van HoŽrskool Verwoerdburg

 3. ENKELE VOORSITTERSREDES

  3.1  Altyd jeugjaar (1978)
  3.2  'n Skool (1981)
  3.3  Die Bestuursraad 1987
  3.4  Die HoŽrskool Verwoerdburg : Een eeu oud

 4. UIT BESONDERE JAARBOEKE

  4.1  Eerste Jaarboek 1959 : Die geskiedenis van ons skool
  4.2  Jaarblad 1979 : Ons mondige skool
  4.3  25 Jaar!
  4.4  Jaarblad 1988 : Dertig vrugbare jare
  4.5  Opmerking

 5. GEWAARDEERDE BEDANKINGSBRIEWE

  5.1  Elize Ehlers
  5.2  Mev M J Oberholzer

 6. DIE WAARNEMENDE ADMINISTRATEUR, MNR D S V D M BRINK
 7. ONS NEEM AFSKEID VAN MNR VAN DYK
 8. DIE W A LANDMAN - RAADSAAL
 9. JAARBLAD : OPGEDRA AAN PROF W A LANDMAN

VERBINTENIS MET UNIVERSITEIT VAN PORT ELIZABETH 1966 - 1967

 1. HISTORIESE OORSIG
 2. VERWELKOMING 28 SEPTEMBER 1965
 3. DIE GROOT TREK
 4. INSKAKELING
 5. UNIVERSITEITSOPGAWE
 6. NAVORSINGSPROJEK: DIE AANNEMING VAN KINDERS

  Adoption of children inquiry
  Probe to aid our adopted children
  Negative
  Danger
  Bondages
  Satisfied

 7. ANDER NAVORSING
 8. TERUG NA DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

VERBINTENIS AAN DIE UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA

 1. KORT GESKIEDENIS
 2. 1990 PERSONEEL NUUSBLAD, SEPTEMBER
  DIE DEKAAN AAN DIE WOORD
  PROF W A LANDMAN BY INSTITUUT
 3. 1991 : SKENKING VAN BOEKE
 4. 1991 AUGUSTUS : ONS STEL UNISA SE VISIE BEKEND
 5. 1993 : EDUNISA : PERSONEEL - NUUSBLAD 1923
  FAKULTEIT OPVOEDKUNDE : TO-GESKIEDENIS
 6. 1993 : UITSTALLING MET FAKULTEITSLESING
 7. 1993 : OORHANDIGING VAN TO-GESKIEDENIS AAN PROF H O MAREE
 8. 1993 : ONTVANGS VAN 'N UNISA-SKILD
 9. ALET MOLL 1991 - 1993
 10. 1994 VOORDRAG : UNIVERSITEIT VAN ZULULAND : UMLAZI
  DANKBRIEWE

VERBINTENIS MET TEGNIESE KOLLEGE VERWOERDBURG/CENTURION KOLLEGE

 1. INLEIDEND
 2. AANSTELLING AS LID VAN BESTUURSLIGGAAM 1980
 3. KOLLEGEGESKIEDENIS TOT 1990
 4. KOLLEGEGESKIEDENIS VANAF 1990
 5. VOORWOORD JAARVERSLAG 1995
 6. BOODSKAP: PROF WA LANDMAN VOORSITTER VAN DIE KOLLEGE VANAF 1981
 7. ERETOEKENNING VIR DIE BEVORDERING VAN TEGNIESE ONDERWYS
 8. GELIEFDE PROFESSOR GROET NA 12 JAAR
 9. GELEENTHEIDSPREKER : MERIETEPLEGTIGHEID 1994
 10. KOLLEGE OPEN SAAL
 11. DANKIE-S 
 12. JUBILEUMBLAD : TEGNIESE KOLLEGE VERWOERDBURG : 1988
 13. REKENAARSENTRUM : 1996
 14. REKTORSTROFEE : 1999

VERBINTENIS MET UNIVERSITEIT VISTA

 1. KORT GESKIEDENIS
 2. 1981 : EERSTE AANSTELLINGSBRIEF
 3. VOORLESING : SOWETO-KAMPUS
 4. 1985 : DANKBRIEF, BYDRAE
 5. 1987 : OPTREDE AS WAARNEMENDE KANSELIER
 6. 1989 : OORHANDIGING VAN PRESTASIETOEKENNING
 7. 1989 : AFSKEID
  INSKRIPSIE OP HANGOORLOSIE

VERBINTENIS MET ONDERWYSKOLLEGE VIR VERDERE OPLEIDING

 1. 1984 : KOLLEGESENAAT : ONDERWYSKOLLEGE VIR VERDERE OPLEIDING
 2. 1985 : OPTREDE MET SEMINAAR
 3. 1988 : GELEENTHEIDSPREKER
 4. 1988 : DIPLOMA SEREMONIE

VERBINTENIS MET UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

 1. INLEIDING
 2. WAARDERING
 3. PROF M G MES
 4. WAAR HET DIT ALLES BEGIN?
 5. UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

  5.1  BEd
  5.2  MEd
  5.3  DEd
  5.4  DPhil
  5.5  Nagraadse studie : Verdere besonderhede

 6. 1954 : GETUIGSKRIF : PROF B F NEL
 7. 1967 : 'N GEWAARDEERDE BRIEF VAN PROF C K OBERHOLZER (GEDEELTELIK)
 8. 1978 : AANSTELLING AS PLAASVERVANGENDE DEKAAN
 9. 1981 : FOTOFLITSE VCHO-KONGRES
 10. 1981 : TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING:
  ALGEMENE VERGADERING 18 SEPTEMBER 1982
  VERWELKOMING BY DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
  NAMENS DIE REKTOR, PROF D M JOUBERT:
  PROF W A LANDMAN
 11. IN KANTOOR : UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 1982
 12. 1983 : SAAMTREK DOSENTE IN DIE FILOSOFIE VAN DIE OPVOEDING
 13. 1984 : OORHANDIGING STALSPRYS
 14. 1984 : ONTVANG EREPENNING (TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING)
 15. 1985 : PUBLIKASIE OPGEDRA AAN PROF C H RAUTENBACH
 16. 1987 : HANDLEIDING VIR NAVORSERS
 17. 1987 : ADVIESKOMITEE VAN DIE KOH
 18. 1987 : ADVIESKOMITEE INSAKE ONDERWYSERSOPLEIDING
 19. 1988 : OORHANDIGING VAN "DIE NAVORSINGSPROGRAM VIR
  GEESTESWETENSKAPLIKE NAVORSING AAN DIE REKTOR
  PROF D M JOUBERT MET PROF CHRIS JACOBS
 20. 1988 : PROFESSOR EMERITUS
 21. 1989 : BOEKESKENKING DEUR PEDAGOOG
 22. 1989 : AFSKEID
 23. 1989 : LANGDIENSTOEKENNING
 24. 1994 : NAVORSINGSMETODOLOGIE - UITSTALLING
 25. 1997 : EREDOKTORSGRAAD (DEd-HONORIS CAUSA)
 26. 1997 : MOTIVERING VIR ERE-DOKTORSGRAAD
 27. 1997 : DANKWOORD DEUR PROF W A LANDMAN TYDENS
  DIE GRADEPLEGTIGHEID GEHOU OP 1 DESEMBER 1997
 28. HANG MSc-BAND OM WILLEM (JNR)
 29. CHRISTINA : BA (HONS) MET LOF : AKADEMIESE BAND
 30. NA-GRAADSE STUDENTE : ENKELE ERVARINGS
 31. ENKELE ERVARINGS AS LID VAN 'N AANSTELLING-KEURKOMITEE
 32. DEMONSTRASIE VAN DIE FUNKSIONERING VAN KOLLOKWIUMS