Biografie
Professor W A Landman


Inhoudsopgawe
Opleidingsinrigtings
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 1)
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 2)
Afrikaans HoŽr
Seunskool
Normaalkollege
Pretoria
Laerskool
Witfield
(Deel 1)
Laerskool
Witfield
(Deel 2)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 1)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 2)
HoŽrskool
Goedehoop
Laerskool
Fleur
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 1)
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 2)
Universiteit van
Port Elizabeth
Die Universiteit van
Suid-Afrika
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 1)
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 2)
Universiteit
Vista
Onderwyskollege vir
Verdere Opleiding
Universiteit van
Pretoria
(Deel 1)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 2)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 3)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 4)


HOOFSTUK 6
DEEL 1

VERBINTENIS MET
LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT
DEEL 1

Inhoudsopgawe

 1. SKOOL IN AANBOU
 2. AANSTELLING LYTTELTONSKOOL
 3. GETUIGSKRIF DS DA LOUW (1951)
 4. VOORTREKKERS

  4.1  Voortrekker-offisier
  4.2  Voortrekkerspan
  4.3  Poskoets te Lyttelton : Ruil die wagte

 5. GETUIGSKRIF MNR D J MALAN (1954)
 6. AANSTELLING VISE-HOOF PB
 7. LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT
 8. OOM DAAN MALAN : 'N HULDEBLYK
 9. VERSLAG VAN NAUSE, CHRISSIE EN GEMEENSPAN
 10. AUGUSTUS 1973 : LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT VIER KWARTEEUFEES
 11. SEPTEMBER 1974 : VAN DIE "YSSELSKOOL"TOT PRAGGEBOU
 12. EK ONTHOU : W A LANDMAN
 13. BOODSKAP NAMENS OUD-ONDERWYSERS 1973 : 25-JARIGE FEESVIERINGE
  PROF W A LANDMAN
 14. 1998 : 50 JAAR GEMEENSKAPSWAARDERING VIR LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT:
  PROF W A LANDMAN
 15. LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT : TOEKOMSBETEKENIS


VERBINTENIS MET LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT

 1. SKOOL IN AANBOU

Louis Leipoldt-skool in aanbou

 1. AANSTELLING LYTTELTONSKOOL

  TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT

  Posbus 432
  PRETORIA

  Mnr W A Landman
  Witfieldskool
  PK WITFIELD

  Dit is my opgedra u mee te deel dat die Direkteur van Onderwys ingevolge artikel 78 van die Onderwyswet (1907), soos gewysig, u aangestel het in die pos van Assistent P.B. aan die Lyttelton Skool, onder die Pretoria Distrik, Skoolraad/Beherende Liggaam, geadverteer vir die eerste kwartaal, 1951 teen 'n salaris van teenswoordig per jaar, op die skaal teenswoordig vanaf 1 Januarie 1951.

 2. GETUIGSKRIF : DS D A LOUW

  H.D.L.

  Ek, die ondergetekende, predikant van die N H of G gemeente Lyttelton, verklaar hiermee dat ek mnr W A Landman persoonlik ken. Hy is lid van my gemeente waarin hy 'n lewende belang stel. Hy het spontaan aangebied om te help met ons Sondagskool en is tans een van my getroue en bekwame onderwysers.

  Hy is Christen en lewe sy Christelike beginsels uit. Hy is een van die ywerige offisiere van die Jan-Cilliers Voortrekkerkommando. Hier het hy reeds verdienstelike werk gelewer en getoon dat hy buitengewoon begaafd is om te organiseer.

  Sy vorige prinsipaal was baie jammer om hom te verloor omdat hy so 'n harde, getroue, bekwame en sistematiese werker is. Genoemde eienskappe het hy dan ook hier aan die dag gelÍ.

  Hy is lojaal teenoor sy prinsipaal en kollegas en werk hartelik en ywerig saam in en buite die skool, terwyl hy hom intussen nog verder bekwaam vir sy lewenstaak wat vir hom 'n roeping is.

  Met die grootste vrymoedigheid kan kinders aan sy bekwame en voorbeeldige leiding toevertrou word.

  Mnr Landman verdien beslis verhoging. Sonder enige voorbehoud kan ek hom aanbeveel.

  Sy eggenote staan hom getrou by en is self 'n aanwins in haar omgewing.

  D A LOUW V.D.M.
  Lyttelton

  7 Augustus 1951

 3. VOORTREKKERS

  Ek as Voortrekker-offisier

  'n Voortrekker-spannetjie

 4. GETUIGSKRIF : MNR D J MALAN

  GETUIGSKRIF : MNR D J MALAN

  Met vrymoedigheid en genoeŽ kan ek soos volg van mnr W A Landman getuig :

  Ek ken hom sedert 1949. Hy is sedert Januarie 1951 aan die personeel van hierdie skool verbonde. Gedurende die tyd was hy vir die volgende klasse verantwoordelik:
  1951 - St II, 1952 - St III, 1953 en 1954 - St IV.

  Mnr Landman het nog steeds uitstekende werk gelewer, pragtige resultate behaal en 'n hoŽ peil gehandhaaf. Hy is streng maar het steeds die heelhartige samewerking van sy leerlinge. Hy wend ook met groot welslae pogings aan om die volle samewerking van die ouers te kry.

  In mnr Landman se klaskamer word altyd iets nuuts aangetref. Moderne onderwysmetodes word met ywer ondersoek en in sy klas toegepas. Sy werkskemas is tot in die fynste besonderhede, les vir les, opgestel en in netjiese boeke gebind.

  Hy is verantwoordelik vir die voorraad van die hele skool. Hy stel baie belang in die skoolbiblioteek wat ook deur hom behartig word. Hierdie werk word op doeltreffende wyse georganiseer en behartig.

  Aan die buitemuurse aktiwiteite, sagtebal, atletiek, konsertwerk en voortrekkers, gee mnr Landman sy volle aandag. Hy gooi altyd sy volle gewig in en behaal steeds goeie resultate.

  Mnr Landman is 'n goeie organiseerder. Met hierdie gawe van hom het hy die skool en die Voortrekker Kommando by geleentheid van groot funksies uitmuntend gedien.

  In die samelewing staan hy as goeie Afrikaner en Kerkman sy plek vol.

  Mnr Landman besit, as onderwyser en persoon, daardie eienskappe wat hom op die gebied van die onderwys nog ver sal bring.

  Ek kan hom beslis met die grootste vrymoedigheid aanbeveel in enige verantwoordelike pos waarvoor hy aansoek mag doen.

  D J MALAN
  HOOF
  LYTTELTON
  16 NOVEMBER 1954

 5. AANSTELLING VISE-HOOF P.B.

  TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT
  (Tweede Vise-hoof)

  Hoedanigheid : Vise-hoof P.B. (Tweede Vise-hoof)
  Skool : Lyttelton
  Raad : Pretoria-stad
  Salaris : £895
  Skaal : £775.30 - 895 x 40 - 1131
  Vanaf : 1 Julie 1956

  P J Steyn
  NAMENS DIREKTEUR VAN ONDERWYS

 6. LAERSKOOL LOUIS LEIPOLDT

  Op Woensdag, 21 Januarie 1948, open die nuwe skool te Lyttelton.

  Die kerksaal van die NH of Geref Kerk te Lyttelton en vier klaskamers oorkant die spoorlyn, opgerig deur mnr Yssel, word gebruik om in skool te hou, totdat die nuwe permanente skoolgebou gereed is.

  Die eerste kommando van die Voortrekkerbeweging word op Maandag, 7 Maart 1949 gestig. Die nuwe skoolgebou in Pretoriuslaan word op 8 Oktober 1952 amptelik in ontvangs geneem. Op 12 Desember 1956 word afskeid geneem van die Engelsmediumleerlinge wat vanaf 1975 na die Engelsmediumskool gaan.

  Die skool se naam word amptelik op 24 Oktober 1957 verander vanaf Lytteltonskool na Laerskool Louis Leipoldt.

  Hoofde
  Mnr D J Malan : 1948 - 1963
  Mnr J F Naude : 1964 - 1976
  Mnr W W de Vos : 1977 - 1989
  Mnr D T du Plessis : 1990 -

  Die skool neem op 27 Julie 1954 die totale aantal klasse volgens behoefte in gebruik. Alle leerlinge word nou op die skoolterrein gehuisves en die NG Kerksaal word nie meer vir onderrigdoeleindes benut nie.

  Op 30 November 1954 word besluit om die pouses elk slegs 10 minute te maak en die leerlinge toe te laat om hulle brood in die klasse te eet aangesien heelwat leerlinge polio opgedoen het.

  Na Louis Leipoldt, Deel 2