Biografie
Professor W A Landman


Inhoudsopgawe
Opleidingsinrigtings
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 1)
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 2)
Afrikaans HoŽr
Seunskool
Normaalkollege
Pretoria
Laerskool
Witfield
(Deel 1)
Laerskool
Witfield
(Deel 2)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 1)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 2)
HoŽrskool
Goedehoop
Laerskool
Fleur
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 1)
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 2)
Universiteit van
Port Elizabeth
Die Universiteit van
Suid-Afrika
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 1)
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 2)
Universiteit
Vista
Onderwyskollege vir
Verdere Opleiding
Universiteit van
Pretoria
(Deel 1)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 2)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 3)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 4)


HOOFSTUK 11

VERBINTENIS AAN
DIE UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA
1966-1967

Inhoudsopgawe

 1. Kort geskiedenis
 2. 1990-Personeel Nuusblad, September, Die Dekaan aan die Woord:
  Prof W A Landman by Instituut
 3. 1991 - Skenking van boeke
 4. 1991 - Augustus : Ons stel UNISA se visie bekend.
 5. 1993 - Edunisa : Personeel - Nuusblad 1923.
  Fakulteit Opvoedkunde : TO-Geskiedenis.
 6. 1993 - Uitstalling met Fakulteitslesing.
 7. 1993 - Oorhandiging van TO-geskiedenis aan prof H O Maree,
  Voorsitter van die TO.
 8. 1993 - Ontvangs van die UNISA-skild.
 9. Alet Moll: 1991 - 1993
 10. 1994 - Voordrag : Universiteit van Zululand: Umlazi
  Dankbriewe
  Bulletin-berig


VERBINTENIS AAN DIE UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA

 1. KORT GESKIEDENIS

  The University of South Africa (UNISA) was established in 1873 as the University of the Cape of Good Hope, which was initially an examining body for other institutions, and became known as Unisa in 1916. As the oldest university in the country, UNISA celebrates its 130th anniversary in 2003. The Unisa Faculty of Education traces its roots back 85 years to 1918, when a Department of Education was established within the Faculty of Arts. A separate Faculty of Education was founded in 1927.

  The University of the Cape of Good Hope gradually developed into a federal institution comprising six university colleges that were initially too small to stand on their own. The influence of the Department (and subsequently Faculty) of Education extended to each of the university colleges, as one-by-one they gained the status of independent universities: the University of the Witwatersrand (1922), the University of Pretoria (1930), the University of Natal (in 1949), the University of the Free State (in 1950), Rhodes University (in 1951) and Potchefstroom University (in 1951).

  The University of South Africa was launched as a distance teaching university in 1946, in the immediate aftermath of the Second World War, when thousands of returned soldiers were in need of a tertiary education. The Faculty of Education was one of the first faculties to be established, in 1947, with just a single department (the Department of External Studies). Since then, the Faculty has been training teachers in the distance-learning mode, and has given generations of South African teachers the opportunity to continue with their studies in education and upgrade their qualifications without interrupting their teaching careers.

  As one of the world's mega-universities, Unisa has been an international pioneer in distance education. Recognising the university's unique role in this regard, the Faculty of Education established the Bureau for University Research in 1970 with the express objective of conducting research into higher education, especially distance teaching. The Faculty of Education can thus proudly claim to have played a significant part in developing this mode of delivery and making it accessible on a world-wide scale. Unisa's distance teaching today reaches its students by harnessing a range of resources and technologies, including online tuition, support via the Internet, study guides, tutorial letters, audio and video cassettes, workbooks, group discussions at provincial centres, and telephone and video conferencing.
  (Unisa-inligtingsbrosjure)

 2. 1990

  Personeel Nuusblad, UNISA, September 1990, Fakulteit Opvoedkunde: Die Dekaan aan die Woord: Prof W A Landman by die Instituut.

  Die Instituut vir Opvoedkundige Navorsing is besonder bevoorreg om die dienste van die alombekende prof W A Landman vanaf 1 Julie 1990 te bekom. Prof Landman het vinnig ingeskakel by die werksaamhede van die Instituut en sal, benewens sy betrokkenheid by navorsingsprojekte, ook 'n groot aandeel hÍ in die lesings, seminare en werksessies oor navorsingsaangeleenthede wat deur die Instituut aangebied sal word. Hy is ook betrokke by die adviesdiens wat die Instituut lewer en fakulteitslede word genooi om met vrymoedigheid by hom om raad aan te klop oor die wye verskeidenheid aangeleenthede waarvan hy kennis dra en ervaring het.

 3. 1991 : SKENKING VAN BOEKE

  Universiteit van Suid-Afrika

  21 November 1991

  Prof W A Landman
  Instituut vir Opvoedkundige Navorsing
  Kamer 06-14
  AJH

  Geagte prof Landman

  Die Navorsingskomitee van die Fakulteit (NKF) het by sy laaste vergadering kennis geneem van die groot aantal boeke oor navorsingsmetodologiese en filosofiese aangeleenthede wat u uit u persoonlike boekery aan die Fakulteit geskenk het. Op versoek van die NKF bedank ek u hartlik vir hierdie baie waardevolle skenking.

  Die boeke sal by die Instituut veilig bewaar word en vir naslaandoeleindes aan fakulteitslede beskikbaar gestel word. Die skenking word ook onder die aandag van die UKF gebring en die titels van die boeke sal op 'n geskikte wyse aan fakulteitslede bekend gestel word.

  Vriendelike groete

  PROF C P JANSEN
  VOORSITTER : NKF

 4. 1991

  Augustus 1991, EDUNISA Personeel Nuusblad : Fakulteit Opvoedkunde: Ons stel Bekend: UNISA se wins

  Die Fakulteit Opvoedkunde is bevoorreg om tans van die dienste van prof W A Landman gebruik te kan maak. Prof Landman is vanaf 1 Julie 1990 by die Instituut vir Opvoedkundige Navorsing as 'n deeltydse senior navorser aangestel. 'n Fakulteitslid wat raad nodig het oor enige aspek van Opvoedkunde kan by prof Landman kom kers opsteek.

  Dit is aan 'n verteenwoordiger van die argiefkomitee opgedra om 'n onderhoud met prof Landman te voer oor sy bydrae tot die Pedagogiek. Uit sy verkorte Curriculum Vitae het die volgende interessanthede aan die lig gekom:

  • Hy het 8 graadsertifikate en 'n onderwysdiploma verwerf - BSc, BA, BA(Hons), BEd, MEd, DEd, MA, DPhil en TOD.

  • In sy loopbaan het hy onder andere die poste beklee van assistent onderwyser, vise-hoof, professor, departementshoof en adjunk-dekaan.

  • Wat gemeenskapsdiens betref was hy tot 1990 onderskeidelik die voorsitter of dagbestuurslid van 5 opvoedkundige inrigtings of kommissies.

  • Hy is verder 'n hoofbestuurslid van die Transvaalse Onderwysersvereniging, en 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad, 'n senaatslid van die Pretoriase Onderwyskollege en 'n raadslid van die Universiteit van Vista.

  • Prof W A Landman is die outeur van 12 boeke, hoof- en mede-outeur van 14 boeke en mede-outeur van 14 boeke. Hy het ook 70 tydskrifartikels gepubliseer.

  • Hy is die hoofredakteur van Pedagogiekjoernaal en die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Opvoedkunde.

  • Prof Landman het al 16 erepennings, oorkondes en goue medaljes ontvang. 'n Doktorale proefskrif van C J Lemmer getiteld: W A Landman as pedagogieker is oor hom geskryf.

  Op die opmerking dat daar seker nie baie mense is met so 'n indrukwekkende curriculum vitae is nie, was prof Landman se beskeie antwoord dat hy baie dankbaar is vir die geleenthede wat hy in sy lewe gehad het.
  (Mev S Meyer: Instituut vir Opvoedkundige Navorsing).

 5. 1993

  EDUNISA: Personeel-Nuusblad, April 1993 : Fakulteit Opvoedkunde: TO-Geskiedenis

  Die geskiedenis van die eerste eeu van die TO se bestaan is deur prof Landman voltooi. Die werk wat uit 12 volumes (5 000 bladsye) bestaan, is tydens die TO se Eeufeeskongres op 27 Maart 1993 amptelik oorhandig. As deel van die TO se Eeufeesuitstalling is prof Landman een van die twee Opvoedkundiges wie se lewe en werk uitgebeeld is. Professor en mev Landman het ook 'n spesiale toekenning van die TO ontvang wat 'n reis van 12 dae na Israel behels.

 6. 1993 : UITSTALLING MET FAKULTEITSLESING

  Edunisa Personeelnuusblad, November 1993, Nr 21 , Fakulteit Opvoedkunde

  Prof Willem A Landman
  Oor prof Landman se vele talente het EDUNISA reeds in uitgawes 6 en 19 berig.

  'n Lys van publikasies en ander bydraes gee 'n duidelike beeld van hoe produktief prof Landman ook in ons Fakulteit die afgelope drie en 'n half jaar was :

  15 seminare oor navorsingsmetodologiese sake, 7 gepubliseerde artikels, 45 studiestukke, referent by professoreberaad, belangegroep vir Historiese Opvoedkunde en Fakulteitseminaar, kurrikulering vir Opvoedkunde I - III, dien op 4 Fakulteitskomitees, 180 konsultasies oor veral navorsingsmetodologie en begripsverheldering, skrywer en mede-skrywer van 5 boeke, navorsingsprojekte van ION, 12 volumes oor die geskiedenis van die eerste eeu van die bestaan van die TO, promotor en eksterne eksaminator.

  Uitstalling ter ere van prof W A Landman tydens die Fakulteitslesing

 7. 1993

  GESKIEDENIS VAN DIE TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING:
  VAN STRYD TOT OORWINNING 1893 - 1993

  Die grootste gedeelte van hierdie geskiedenis is geskryf tydens my aanstelling as tydelike navorser aan die Instituut vir Opvoedkundige Navorsing, Universiteit van Suid-Afrika. Die feit word vermeld op die titelblad van elkeen van die 12 volumes.

  Die Hoof, Prof C P Jansen, het my toestemming gegee om aan die geskiedenis te werk wanneer my dagtaak afgehandel is. Dit is ook gedoen met die goedkeuring van die Dekaan, Prof D J Greyling.

  Oorhandiging van TO-Geskiedenis aan prof H O Maree
  Voorsitter van die Transvaalse Onderwysersvereniging

  Geskiedenis van die TO
  Van Stryd tot Oorwinning 1893 - 1993

  Die stel van 12 boeke is regs op die stoel

 8. DESEMBER 1993: ONTVANGS VAN DIE UNISA-SKILD

  UNISA - SKILD : BEWOORDING

  Universiteitswapen
  Prof W A Landman, met dankbare erkentlikheid
  Julie 1990 - Desember 1993

  1993

  UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA
  'N AFSKEIDSWOORD AAN
  WILLEM ADOLF LANDMAN

  Gewaardeerde kollega, akademikus en leermeester, By geleentheid van u aftrede as

  HOOGLERAAR (EMERITUS)

  Aan die Universiteit van Suid-Afrika

  Die Fakulteit Opvoedkunde, waar u met soveel toewyding
  En entoesiasme gewerk het, sal u altyd as 'n
  Besondere en lojale kollega onthou.

  As akademikus het u met beginselvaste erns
  Die wetenskap beoefen en sodoende 'n behoorlike bydrae
  Tot die vestiging en uitbouing van die Opvoedkunde gelewer,
  Soos wat u ook voor u emiritering gedoen het.

  As leermeester het u op besondere wyse studente en kollegas
  Akademies en intellektueel help vorm deur voortdurend
  Die noodsaaklikheid van die prinsipiŽle te beklemtoon.
  U laat u kollegas, vakgenote en studente verryk agter.

  C Jansen : Departementshoof
  D J Greyling: Dekaan

  Desember 1993: Die Dekaan, prof Dirk Greyling,
  oorhandig die UNISA-skild

 9. ALET MOLL : 1990 - 1993

  Mev Alet Moll (Navorsingsassistent) het altyd gesorg dat die nodige studiestukke netjies en professioneel voorberei is en betyds ter beskikking van belanghebbendes gestel is. Haar sonnige geaardheid was altyd 'n besieling.

  Alet Moll
  Navorsingsassistent

 10. UNIVERSITEIT VAN ZULULAND - UMLAZI BUITEMUURSE AFDELING
  DANKBRIEWE

  From the desk of: Prof Dr G Urbani
  Posbus 418
  UMBOGINTWINI
  4126

  1990-09-30

  Geagte prof Landman
  B.Ed.-lesing

  Die uiters positiewe terugvoer van die senior studente na aanleiding van u lesing herbevestig slegs wat ek geweet het: u het ons 'n baie groot eer aangedoen en ek wil u verseker dat ons dit waardeer. Ek wil u baie graag vra om weer volgende jaar u enorme talente en medemens-betrokkenheid met ons studente en dosente te kom deel.

  Vriendelike groete

  GIOVANNI
  UNIVERSITEIT VAN ZULULAND

  Prof W A Landman
  Krugerlaan 88
  LYTTELTON
  0157

  Geagte prof Landman

  LESING AAN B.ED STUDENTE OP 21 SEPTEMBER 1994

  Hiermee wil ek graag namens al die studente en myself ons opregte dank en waardering aan u oordra vir die uiters sinvolle lesing wat u gelewer het. Benewens die feit dat die tema baie paslik was, was die aanbieding deur u, as 'n bekende opvoedkundige, baie treffend. Die vele navrae wat ek daarna van sowel lektore as studente vir die aantekeninge rakende "A guide to reasoning" ontvang het, getuig verder van die waarde van u lesing.

  Nogmaals baie dankie vir u bereidwilligheid om u kennis met ons te deel. Ek sluit 'n eksemplaar van ons Bulletin in waarin 'n berig oor u besoek verskyn.

  Met agting en vriendelike groete
  DR M S VOS

  Bulletin, Universiteit van Zululand
  Vol 4 Nr 26
  29 September 1994

  Prof Landman visits Umlazi

  Prof W A Landman, Senior Researcher in the Institute for Educational Research of the University of South Africa, was a visiting lecturer at the Umlazi campus in September. During his visit, he presented "A guide to Reasoning" to B.Ed. students. He pointed out that for any research report to be scientifically accountable the author of such a report should discuss the relevant data and information collected during his research.

  Reasoning should be aimed at demonstrating truth and validity of statements in support or against a plan of action, a proposal or an interpretation. Research embodies a system of multi-faceted logic. The logic of valid research necessitates the evaluation and elimination of the effect of obstacles and fallacies in the way of logical thinking.

  Prof Landman is a leading Educationist and the recipient of some 45 honours, including medals such as the first "Sanlam of SA" golden medal for the promotion of educational research.