Biografie
Professor W A Landman


Inhoudsopgawe
Opleidingsinrigtings
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 1)
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 2)
Afrikaans HoŽr
Seunskool
Normaalkollege
Pretoria
Laerskool
Witfield
(Deel 1)
Laerskool
Witfield
(Deel 2)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 1)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 2)
HoŽrskool
Goedehoop
Laerskool
Fleur
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 1)
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 2)
Universiteit van
Port Elizabeth
Die Universiteit van
Suid-Afrika
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 1)
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 2)
Universiteit
Vista
Onderwyskollege vir
Verdere Opleiding
Universiteit van
Pretoria
(Deel 1)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 2)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 3)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 4)


HOOFSTUK 15
DEEL 3

VERBINTENIS MET
DIE UNIVERSITEIT VAN
PRETORIA

 1. 1978 : AANSTELLING VAN PLAASVERVANGENDE DEKAAN

  UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

  9 Oktober 1978

  Prof W A Landman
  Department Fundamentele Pedagogiek
  UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

  Geagte prof Landman

  AANSTELLING AS PLAASVERVANGENDE DEKAAN

  Dit is vir my 'n genoeŽ om u mee te deel dat die Universiteitsraad op sy vergadering van 25 September 1978 besluit het om u te benoem as plaasvervangende Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde vir die tydperk 10 Oktober 1978 tot 9 Oktober 1981.

  Indien u vir 'n tydperk langer as drie maande aaneenlopend as dekaan waarneem, sal die toepaslike dekaanstoelae maandeliks vir sodanige tydperk aan u betaal word.

  'n Kopie van die Reglement - S247/78 - insake die bevoegdhede en pligte van dekane word ter inligting hierby aangeheg. Hierdie Reglement word van tyd hersien.

  Met vriendelike hoogagting
  Die uwe

  A N PELZER
  VISE-REKTOR

 2. 1981 : FOTOFLITSE

  Die toekoms van Christelike onderwys is op die VCHO-kongres in Pretoria bespreek.


Hier gesels vier kongresgangers tydens die onthaal wat deur die Burgemeester van Pretoria aangebied is. Van links is ds J M Gerber (VCHO-direkteur), prof W A Landman (departement Opvoedkunde, UP, mev Landman en prof H J S Stone (departement Opvoedkunde, UNISA)

 1. 1982

  TRANSVAALSE ONDERWYSERSVERENIGING: ALGEMENE VERGADERING 18 SEPTEMBER 1982:
  VERWELKOMING BY DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA : NAMENS DIE REKTOR, PROF D M JOUBERT,
  DEUR PROF W A LANDMAN

  Meneer die Voorsitter, dames en here, lede van die Hoofbestuur van die Transvaalse Onderwysersvereniging en geagte kongresgangers.

  Dit is vir my 'n besondere voorreg om u almal namens die Rektor, Prof D M Joubert op die kampus van die Universiteit van Pretoria, welkom te heet. Prof Joubert sou baie graag, vanweŽ sy belangstelling in die Onderwysprofessie en die aandeel wat die Universiteit van Pretoria kan en wil neem in die vestiging en uitbouing daarvan persoonlik vandag hier wou wees, maar is om gesondheidsredes verhinder om teenwoordig te wees.

  Meneer die voorsitter, dames en here, die Universiteit van Pretoria wil:

  1. u gelukwens met die tema van u kongres aangesien die onderwyser die belangrikste faktor gaan wees in die bepaling van die sukses van die nuwe onderwysbedeling wat in aantog is;

  2. die vertroue uitspreek dat die diskussie ten aansien van die referate wat gelewer gaan word en u beskrywingspunte, besonder vrugbaar sal wees veral met die oog op helderheid aangaande:

   • selfbeskikkingsreg oor die onderwys,
   • die eise wat die nuwe staatkundige bedeling aan die georganiseerde onderwysprofessie gaan stel, en
   • die onderwyser as opgeleide professionele persoon.

 2. IN MY KANTOOR


  1982
  In my kantoor
  Universiteit van Pretoria

 3. 1982 : DANKWOORDE MET ONTHULLING VAN GEDENKPLAAT

  Meneer die voorsitter, lede van die Hoofbestuur, dames en here, kongresgangers.

  Namens die Rektor, Prof D M Joubert, is dit my voorreg om u te bedank vir hierdie pragtige en treffende gedenkplaat wat vir ons in die toekoms sal dien as sigbare teenwoordigheid van die gemeenskaplike strewe van die Universiteit van Pretoria en die Transvaalse Onderwysersvereniging : die akademiese en professionele handhawing van Afrikaans.


  1982
  Terwyl prof H O Maree, Voorsitter van die TO., toekyk, onthul prof W A Landman, waarnemende dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van Pretoria, die gedenkplaat wat tydens die Kongres deur die TO in die Opvoedkundegebou aangebring is ter herdenking van die Afrikaanswording van die Universiteit in 1932.
  (Mondstuk, Oktober 1982)

 4. 1983 : SAAMTREK: DOSENTE IN FILOSOFIE VAN DIE OPVOEDING GEREŽL DEUR
  RANDSE AFRIKAANSE UNIVERSITEIT  1983
  Oor die Vaalrivier na RAU-Oord  1983
  Saam met prof Piet Schoeman U.O.V.S


 5. 1984 : ONTVANGS VAN DIE STALSPRYS


  1984
  Prof F van der Stoep (links) aan die woord
  tydens Die oorhandiging van die Stalsprys
  vir Opvoedkunde aan Prof W A Landman


 6. 1984 : ONTVANGS VAN 'N EREPENNING


  1984
  Prof W A Landman ontvang die
  TO-erepenning van prof H O Maree


 7. 1985: PUBLIKASIE OPGEDRA AAN OUD-REKTOR PROF C H RAUTENBACH


  1985
  Prof F v d Stoep, Prof C H Rautenbach, prof W A Landman


 8. HANDLEIDING VIR NAVORSERS

  'n Boek wat 'n nuwe perspektief op navorsingsmetodologie gee, is op 2 September amptelik bekend gestel en het deel gevorm van die Fakulteit Opvoedkunde se halfeeufeesvieringe. Die vier outeurs is almal aan UP se Fakulteit Opvoedkunde verbonde. Hulle is proff Willem Landman, Mike Bondesio, Chris Jacobs en dr Ron Coetzee. Hulle het die boek die navorsingsprogram vir geesteswetenskaplike navorsing aan prof Marthinus Sonnekus, die vorige hoof van die Departement Psigo- en Sosiopedagogiek en vorige direkteur van die Kinderleidinginstituut, opgedra uit erkenning vir sy waardevolle bydrae tot opvoedkundige navorsing. Die publikasie is die derde boek oor navorsingsmetodologie wat in die Fakulteit verskyn.


  1985
  By die bekendstelling was vlnr Proff Mike Bondesio, Chris Jacobs, Willem Landman,
  Marthinus Sonnekus (aan wie die boek opgedra is) en dr Ron Coetzee
  (Tukkievaria 2 Oktober 1987)


 9. 1987 : ADVIESKOMITEE VAN DIE KOH

  1987-01-09

  Prof W A Landman
  Fakulteit Opvoedkunde
  Universiteit van Pretoria
  HILLCREST
  0083

  Geagte prof Landman

  AANSTELLING OP ADVIESKOMITEE VAN DIE KOH

  Dit is vir my baie aangenaam om u van harte geluk te wens met u aanstelling op die Advieskomitee insake Onderwysnavorsing (AON). Hierdie aanstelling het geskied op aanbeveling van die Federale Onderwysersraad en getuig van die besondere agting vir u kundigheid om 'n besondere bydrae in die betrokke komitee te maak.

  Ten einde die inspraak en bydrae van die FOR so effektief as moontlik te maak, is besluit dat daar so ver prakties moontlik voor elke vergadering 'n samespreking oor die sakelys tussen die FOR-verteenwoordigers sal plaasvind. Vir hierdie doel het die Dagbestuur u as sameroeper vir die Raad se kontingent aangewys.

  Besonderhede oor die voorafbyeenkomste sal voor elke vergadering in oorleg met die sameroeper bepaal word.

  Nogmaals baie geluk en sterkte met u taak in belang van die georganiseerde onderwysprofessie.

  Met agting en vriendelike groete
  Die uwe
  J L LEMMER
  HOOFDIREKTEUR

 10. ADVIESKOMITEE INSAKE ONDERWYSERSOPLEIDING (AOO)

  Departement van Onderwys en Kultuur

  8 Junie 1987

  Prof W A Landman
  Fakulteit Opvoedkunde PRETORIA
  0002

  Geagte prof Landman

  BENOEMING IN ADVIESKOMITEE INSAKE ONDERWYSERSOPLEIDING (AOO)

  Aangesien die onderwys gebruik wil maak van kundiges wat deur middel van hul navorsingsuitsette die Departement kan adviseer, het ek die vrymoedigheid om u te nader.

  Kragtens artikel 6 van die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 (Wet 39 van 1967), doen die Komitee van Onderwyshoofde (KOH) aanbevelings by die Minister en die onderwysrade oor die wyse waarop die beleid ten opsigte van onderwys in skole en onderwysersopleiding op 'n gekoŲrdineerde grondslag uitgevoer kan word. Voorts dien die KOH die Minister of 'n onderwysraad van advies aangaande enige ander aangeleentheid betreffende die onderwys wat die Minister of onderwysraad na hom verwys, of wat die KOH onder die aandag van die Minister of die onderwysraad wil bring. Om hom in sy taak behulpsaam te wees, het die KOH kragtens artikel 6(4) van voormelde Wet besluit om 'n aantal subkomitees (advieskomitees) te benoem.

  Dit is vir my besonder aangenaam om u mee te deel dat u deur die Federale Onderwysersraad genomineer is as verteenwoordiger in die Advieskomitee insake Onderwysersopleiding (AOO).

  Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om u van harte geluk te wens met u benoeming en om die vertroue uit te spreek dat u 'n besondere aangename en vrugbare verbintenis met hierdie advieskomitee sal hÍ.

  By voorbaat hartlike dank vir u welwillende samewerking.
  Vriendelike groete

  J D V TERBLANCHE
  SUPERINTENDENT-GENERAAL

 11. 1988 : OORHANDIGING VAN : "DIE NAVORSINGSPROGRAM VIR GEESTESWETENSKAPLIKE NAVORSING", AAN DIE REKTOR, PROF D M JOUBERT MET PROF CHRIS JACOBS


  1988
  Prof D M Joubert, prof W A Landman en
  prof Chris Jacobs


 12. 1988 : PROFESSOR EMERITUS

  UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

  28 Junie 1988

  Prof W A Landman
  Krugerlaan 88
  LYTTELTON MANOR
  0157

  Geagte professor Landman

  BENOEMING AS PROFESSOR EMERITUS

  Dit is vir my 'n genoeŽ om u mee te deel dat die Raad op sy jongste vergadering besluit het om u tot Professor Emeritus te benoem. Met hierdie eer wat u te beurt val, wil ek u van harte felisiteer. Die voorregte hieraan verbonde behels die volgende:

  1. U lidmaatskap van die Biblioteek, met al die voorregte daaraan verbonde, bly behoue.

  2. As Professor Emeritus sal u steeds na bepaalde Universiteitsfunksies uitgenooi word.

  3. Indien u daarom aansoek sou doen, sal gemagtigde toegang tot die terrein van die Universiteit aan u verleen word, deur die uitreiking van 'n amptelike parkeerskyfie.

  4. Toepaslike Universiteitpublikasies sal steeds aan u versend word.

  5. U sal ook toegelaat word tot die gebruikmaking van die fasiliteite van die Universiteit soos deur die Rektor goedgekeur.
  6. Alhoewel u in die hoedanigheid as Professor Emeritus nie lid van 'n Fakulteitsraad of die Senaat is nie, sal dit wel die geval wees indien daar verder van u dienste op akademiese vlak gebruik gemaak sou word.

  7. Indien daar in die toekoms van u dienste op 'n voortgesette basis gebruik gemaak sou word, sal die bestaande Universiteitsbeleid steeds geld.

  Graag wil ek namens die Universiteit u 'n aangename rustydperk toewens, en die vertroue uitspreek dat u goeie gesondheid sal geniet en baie geseŽnd sal wees in die jare wat voorlÍ.

  Met vriendelike hoogagting en groete, asmede opregte dank andermaal vir u onbaatsugtige diens oor baie jare.

  Die uwe

  PROF D M JOUBERT
  ONDERKANSELIER EN REKTOR

 13. BOEKESKENKING DEUR PEDAGOOG

  Tukkievaria 26 April 1989

  'n Boekeskenking deur die voormalige hoof van die Departement Fundamentele Pedagogiek, Fakulteit Opvoedkunde, sal voortaan deel vorm van baie bruikbare studiemateriaal vir studente en dosente.

  Prof Willem Landman het gedurende die 25 jaar wat hy aan die UP verbonde was, die boekery opgebou wat in die seminaarkamer op die keldervlak van die Merensky-biblioteek gehou word. Diť seminaarkamer is aan prof Landman opgedra en veral nagraadse studente sal diť boeke kan benut.

  Onder diť unieke boekery is daar uitgawes van boeke wat elders onbekombaar is.

  Prof Landman sÍ die skenking vloei voort uit sy dankbaarheid teenoor die Universiteit vir die geleenthede vir studie en akademiese prestasies wat hul aan hom gebied het.


  1989
  Prof Willem Landman (middel) se boekery is 'n kosbare erfenis vir UP.
  By hom is proff Mike Bondesio, dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde
  en Flip Smit, vise-rektor: Akademies (regs)
  (Tukkievaria 26 April 1989)


  1989
  Mev Rachel Landman kyk toe hoe
  prof Landman een van die boeke onderteken


 14. 1989 : AFSKEID

  Kollegas en oud-studente het gister die afskeid bygewoon van prof Willem Landman, een van die reuse in die Suid-Afrikaanse onderwysgemeenskap. Prof Landman, adjunk-dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria, se loopbaan in die onderwys strek oor 42 jaar, waarvan die laaste 25 jaar aan die UP. Sy uittrede beteken egter nie dat hy die onderwys nou finaal vaarwel sÍ nie. Hy sal in 'n tydelike hoedanigheid met sy werk by die universiteit voortgaan en hy is van plan om aan te bly as redakteur van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Opvoedkunde, sowel as dagbestuurslid van die Transvaalse Onderwysersvereniging. Hy sal voortgaan met die verdere ontwikkeling van navorsingsmetodes vir die opvoedkunde.  1989
  Onder die mense wat die afskeid bygewoon het is prof Mike Bondesio, dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria, dr Len Scott, vise-rektor van die Onderwyserskollege Pretoria, prof Landman, dr Johnnie Hill, afgetrede departementshoof van Onderwys en Kultuursake, mnr Andries Kriek, oud-student, en mnr Koos Steyn, direkteur van die Transvaalse Onderwysersvereniging.

 15. 1989 : LANGDIENSTOEKENNING

  UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

  17 April 1989

  Prof W A Landman
  Departement Fundamentele Pedagogiek
  Fakulteit Opvoedkunde
  UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

  Geagte prof Landman

  LANGDIENSTOEKENNING

  Soos u bewus is, het u vyf-en-twintig jaar voltydse diens aan die Universiteit van Pretoria op 31 Desember 1988 voltooi.

  Dit is die beleid dat ter waardering van sy diens, die Vise-kanselier en Rektor 'n horlosie tydens 'n Senaatsvergadering aan die betrokkene oorhandig. Dit is goedgedink om hierdie oorhandiging aan u tydens die eerskomende Senaat van 17 Mei 1989 te laat geskied. Vir diť doel moet u my asseblief so spoedig moontlik van 'n curriculum vitae voorsien.

  Ek wil u vriendelik versoek om u asseblief op diť dag nie later nie as 14h00 by die Senaatsaal vir die oorhandiging aan te meld.

  Met vriendelike hoogagting
  Die uwe

  PROF W V D M HERHOLDT
  DIREKTEUR : PERSONEEL

 16. 1994 : NAVORSINGSMETODOLOGIE - UITSTALLING 1994


  1994
  Navorsingsmetodologie - Uitstalling


  1994
  Navorsingsmetodologie - Uitstalling


  Na Universiteit Pretoria, Deel 4