Inhoud

Tuisblad

Agtergrond

Die mens

Pedagogiek

Sy denke

Sy navorsing

Voordragte

Sy publikasies

Gedenk- en
geleentheids-
lesings

Toekennings

Bronnelys

Professor W A Landman

VOORDRAGTE IN DIE OPVOEDKUNDE

 1. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEK EN PARADIGMA-VERSKUIWING

 2. ANALISE VAN DIE OPVOEDINGSITUASIE: ONTWIKKELING VANAF 1969 TOT 1987 EN UNISA-NAVORSING WAT DAARUIT VOORTGEVLOEI HET

 3. RAAKVLAKKE TUSSEN FORMELE, INFORMELE EN NIE-FORMELE ONDERWYS

 4. OPVOEDKUNDE EN SY VERHOUDING TOT ANDER WETENSKAPPE (POLITIEKE WETENSKAP EN NATUURWETENSKAP)

 5. DISSIPLINE

 6. DIE OPKOMS VAN DIE GEORGANISEERDE ONDERWYSPROFESSIE IN SUID-AFRIKA

 7. DIE TEGNIESE KOLLEGE AS MODEL VIR RAAKVLAKREALISERING

 8. DEFINIŰRING VAN "OPVOEDKUNDE" EN "OPVOEDING", IN DIENS VAN DIE EENHEID VAN DIE OPVOEDKUNDE AS VORM VAN WETENSKAP

 9. DEMOKRATISERING VAN NAVORSING

 10. REMEDI╦RENDE OPVOEDKUNDE (RO) (REMEDIAL EDUCATION)

 11. DEFINI╦RING VAN DIE BEGRIP FILOSOFIE VAN DIE OPVOEDING

 12. DIE TEGNIESE KOLLEGE AS PLEK VIR LOOPBAANGERIGTE RAAKVLAKREALISERING TUSSEN FORMELE EN NIE-FORMELE TEGNIESE ONDERWYS: 'N EMPIRIESE ONDERSOEK, DEEL EEN

 13. RELEVANTE ONDERWYS MET INAGNEMING VAN DIE RAAKVLAKKE TUSSEN FORMELE EN NIE-FORMELE ONDERWYS

 14. VRAELYS- EN ONDERHOUDONDERSOEKE