Professor W A Landman

††††††††††††††††††††††††

UNIVERSITEITVANSUID-AFRIKA

 

VRAELYS-ENONDERHOUDONDERSOEKE

 

1.†† Soorte vraelyste

 

2.†† Tipes vrae

 

3.†††† Kenmerke van vraelys -en onderhoudondersoeke

 

4.†††† Vraelysontwikkeling:groepbespreking

 

5.†† Die vraelys

 

5.1Die betekenis van enkele navorsingsmetodologiese grondbegrippe vir die opstel van 'n vraelys

 

5.2†††† Voorbeeld van 'n eerste vraelys en 'n opvolgvraelys

 

6.†† In-diepte onderhoude

 

6.1Depth Interviewing (Sue Jones)

 

6.2The analysis of depth interviews (Sue Jones)

 

oo000oo

 

VRAELYS- EN ONDERHOUDONDERSOEKE

 

1.†† Soorte vraelyste

 

Daar kan onderskei word tussen drie soorte vraelyste, naamlik:

 

-††† die versendingsvraelys (posvraelys);

-††† die onderhoudvraelys (onderhoudskedule); en

-††† die groepvraelys.

 


Die belangrikste verskil tussen die drie soorte vraelyste is dat in die geval van die posvraelys, die respondent (vraelysinvuller) en die navorser fisies van mekaar verwyder is;die vraelys is dus die enigste kommunikasiekanaal tussen vraelysopsteller en -invuller.Die posvraelys word deur die respondent ingevul terwyl die onderhoud≠skedule deur die onderhoudvoerder ingevul word.Die skedule is nie die enigste kommunikasiemiddel tussen vraelysopsteller en vraelysin≠vuller nie, maar vorm slegs die basis vir kommunikasie.In die geval van die onderhoud is die onderhoudvoerder en respondent fisies by mekaar of telefonies met mekaar in verbinding.Die verskillende data-insamelingsmetodes hou elk sekere voordele in, maar het elk ook sekere beperkinge.

 

1.1Kies uit die onderstaande voorbeelde die een wat nie 'n voordeel is van die navorsende onderhoud nie.Trek 'n kring om die nommer van u antwoord.

 

(a)dit is soepel, aangesien nodige aanpassings gemaak kan word namate die gesprek vorder.

(b)†††† Opvolgwerk kan dadelik gedoen word deur bykomende vrae te vra.

(c)Dit vereis nie soveel voorbereidingswerk soos die vraelysonder≠soek nie.

(d)Dit maak diepte-ondersoek moontlik.

(e)Meer akkurate en eerlike antwoorde kan gegee word aangesien sowel die doel as die afsonderlike vrae beter verduidelik kan word.

 

1.2Daar is 'n aantal nadele verbonde aan die onderhoudondersoek.Een van die nadele wat hieronder genoem word, is nie korrek nie.Trek 'n kring om die nommer van die verkeerde voorbeeld.

 

(a)Dit is gewoonlik duur en tydrowend.

(b)Slegs 'n klein aantal persone kan ondervra word.

(c)Die antwoorde wat gegee word, mag blyke gee van bevooroordeeld≠heid weens sekere gevoelens wat teenoor die ondervraer gekoester mag word.


(d)Dit vereis 'n groter mate van kommunikasievaardigheid as wat die geval met die toepassing van die vraelys is.

(e)Die antwoorde wat verkry word is nie altyd so betroubaar soos die wat uit 'n vraelysondersoek verkry word nie.

 

1.3Kies uit die onderstaande voorbeelde diegene wat nie voordele van die posvraelys is nie. Trek 'n kring om die nommer(s) van u antwoord(e).

 

(a)Die eenheidskoste is laag.

(b)'n HoŽ responskoers.

(c)Die inligting van baie persone kan binne 'n relatief kort tyds≠bestek ingesamel word.

(d)†††† Homogene stimulus.

(e)†††† Besonderhede van respondente speel nie 'n rol nie.

(f)†††† Geletterdheid van respondente beÔnvloed nie die responskoers nie.

 

1.4Die groepvraelys is in wese 'n kombinasie van die ............ en die ...........Die groepvraelys word deur die ................. voltooi en die onderhoudvoerder is teenwoordig vir toeligting.

 

1.5Die mees opvallende voordeel van 'n onderhoud as metode om data te versamel, is

††††††††††††††††††††††††

┌──────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────┬──┐

(a)†††† Lae koste†††††††††††††††† (b)†††† Soepelheid††††††

├──────────────────────────────────┼──┼───────────────────────────┼──┤

(c)†††† Maklik standaardiseerbaar (d)†††† Objektiwiteit†††

└──────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────┴──┘

 

1.6Die ernstigste nadeel van 'n geposte vraelys, is

 

(a)om die populasie te definieer ..................................

(b)om 'n steekproef te selekteer ..................................

(c)om die antwoorde terug te ontvang ..............................


(d)om die data te analiseer .......................................

 

1.7'n Posvraelys is uitgestuur om data in te samel.Sal u die navorser aanraai om opvolgwerk te doen met betrekking tot die persone wat nie antwoorde ingestuur het nie?

 

(a)Ja, want 'n groter steekproef sal vooroordeel uitskakel.

(b)Ja, want respondente mag verskil van nie-respondente.

(c)Nee, want 'n sekere verlies van respondente kan verwag word.

(d)Nee, want die waarde van sulke antwoorde is twyfelagtig.

 

1.8†††† Antwoord net a of b

a = kan aanbeveel word†††††† b = kan nie aanbeveel word nie

 

(a)†††† Selekteer respondente wat nie persoonlik betrokke is by die saak wat ondersoek word nie††††††† ....

(b)Sluit 'n dekkingsbrief in wat die doel van die studieverduide≠lik†††††† ....

(c)Vra vrae wat deur die respondente as sinvol beskou sal word....

(d)Moenie 'n vraelys met te min vrae uitstuur nie.Respondente dink dat kort vraelyste betekenisloos is†††††† ....

 

1.9Die vernaamste doel om onderhoude te reŽl met 'n steekproef van respondente wat nie op die geposte vraelys geantwoord het nie, is

 

(a)toename in die grootte van die steekproef

(b)'n poging om resultate te verander waarvan die navorser nie gehou het nie

(c)om te bepaal of nie-respondente verskil van respondente

(d)om te bepaal welke items nie duidelik was nie

(e)om te bepaal wat nie-respondente van die vraelys dink.

 

Rede waarom (d) nie die korrekte keuse mag wees nie.


................................................................................................................................................................................................

 

1.10 Een van die faktore wat hier onder genoem word, is nie deurslag≠gewend in die keuse van die vraelys wat gebruik gaan word nie.Trek 'n kring om u antwoord.

 

(a)Tyd.

(b)†††† FinansiŽle oorwegings.

(c)†††† Anonimiteit van respondente.

(d)†††† Beskikbaarheid van mensekrag en infrastruktuur.

 

2.†† Tipes vrae

 

In die algemeen kan tussen twee soorte vrae onderskei word, te wete: ongestruktureerde (oop) vrae en gestruktureerde vrae (sogenaamde geslote of meervoudige keusevrae).

 

2.1In die geval van ongestruktureerde vrae kan twee soorte vrae onderskei word.Voorbeeld hiervan is:

 

(a)†††† Invulvraag

Voorbeeld 1: Ouderdom ..... jaar ..... maande

Voorbeeld 2: Salaris R....... per jaar

 

(b)†††† Oopvraag

Voorbeeld: Noem een aspek van u werk wat u die meeste geniet: ...........................................................

 

2.1.1Kies uit die onderstaande voorbeelde die een wat nie 'n

voordeel is van ongestruktureerde vrae nie. Trek 'n kring om die regte antwoord.

 

(a)Dit is 'n geskikte vraag om inligting in te win oor veranderlikes waarvoor daar te veel moontlikhede bestaan om almal te noem.


(b)Dit is geskik vir veranderlikes wat verkieslik eers gekategori≠seer moet word nadat die frekwensieverdeling bekend is.

(c)Die oopvraag gee die geleentheid om 'n baie spesifieke antwoord te gee.

(d)Dit is meer ekonomies.Meer vrae per gegewe vraelyslengte oor 'n groot verskeidenheid onderwerpe kan hanteer word.

 

2.1.2†††† 'n Voordeel van 'n ongestruktureerde vraelys (oop vorm) bo

'n gestruktureerde (geslote vorm) vraelys, is dat die oop vorm

 

(a)†††† gewoonlik minder tyd neem om te voltooi

(b)lewer meer ordelike en hanteerbare data

(c)gee invullers geleentheid om hulle motiewe te openbaar vir hulle antwoorde

(d)is meer effektief om die invuller se aandag te vestig op die vrae wat gevra word.

 

2.1.3Watter van die volgende stellinge is 'n weergawe van die

twee mees opvallende nadele van 'n ongestruktureerde vrae≠lys?Maak 'n kruisie in die toepaslike blokkie.

 

┌─────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐

1 en 2†† ††† 1 en 3††† ††† 2 en 4††† ††† 1 en 4†††† ††† 2 en 3

└─────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘

 

1 = moeilik om te analiseer en prosesseer

2 = tydrowend om te voltooi

3 = swak bepalers van opnies en gesindhede

4 = meer dubbelsinnig vir die invuller

 

2.1.4†††† In navorsing is die oop vorm die geskikste vir:

 

(a)om 'n hipotese in 'n deskriptiewe studie te toets

(b)†††† voorlopige eksplorasie van pertinente vrae wat in 'n bepaalde ondersoekveld mag bestaan

(c)†††† verkryging van meer presiese data vir die latere fases van die navorsingsprogram.


2.1.5Die volgende is enkele voordele van ongestruktureerde (d.w.s

net oop vrae) onderhoude.Merk dit in volgorde van belang≠rikheid.

Dit stel die onderhoudvoerder in staat om:

 

1.†† ..... misverstande uit die weg te ruim

2.†† ..... vas te stel of daar by die respondent 'n gebrek aan kennis bestaan

3.†† ..... dubbelsinnigheid op te spoor

4.†† ..... samewerking aan te moedig en ontmoeting te bewerkstellig

5.†† ..... om respondente se motivering, gesindhede en opinies tebepaal

6.†† ..... te konsentreer oop gegewens wat waarde het vir†††††† probleemoplossing

7.†† ..... indrukke kwalitatief te beoordeel

8.†† ..... werklikheidsgetroue raaksien van die essensiŽle te bevorder

9.†† ..... werklikheidsgetroue interpreatsie van dit wat as†††††† betekenisvol raakgesien word, te bevorder

10...... om die verband te bepaal tussen dit wat as betekenisvol†††††† raakgesien is en die probleemoplossing

11...... hipoteses te toets.

 

Rede vir u eerste keuse (plasing):

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.1†††† Gestruktureerde vraevorme val uiteen in die digotome vraag, meervoudige keusevraag, geskaleerde vraag, en die rangordevraag.Voorbeelde is soos volg:

 

2.2.1Digotome vraag.Hierdie vraagsoort het net twee

responsmoontlikhede.

Voorbeeld 1:Geslag††††††††††††††††† Manlik .......

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Vroulik ......


Voorbeeld 2:Besit u 'n TV-stel?†††† Ja ...........

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nee ..........

 

Voorbeeld 3:Wanneer werk u?†††††††† Bedags .......

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Snags ........

 

2.2.2Meervoudige keusevraag.Die meervoudige keusevrae word

gebruik om inligting wat in redelik vaste kategorieŽ inge≠deel kan word, te verkry.

 

††††††††† Voorbeeld 1:

 

Huistaal:††††††††† Afrikaans/Engels/Afrikaans en Engels/

††† ander taal

Huwelikstaat:†††† Nooit getroud/getroud/geskei/wewenaar of

††† weduwee

Bevolkingsgroep:†† AsiŽr/Blanke/Kleurling/Swart

 

Nasienlyste ("Check lists") is voorbeelde van meervoudige keusevrae.Nasienlyste bevat 'n aantal items (terme, woorde, sinsnedes, eienskappe, kenmerke, ens) wat op ver≠skillende wyses gerangskik kan word.

 

Voorbeeld 2:

 

Hieronder volg 'n voorbeeld van 'n nasienlys.Bestudeer die voorbeeld en verskaf ten minste drie redes waarom dit 'n swak nasienlys is.

 

 

Tabel 1.Byvoorbeeld:Verskaf asseblief u mening oor die volgende

eienskappe van 'n landskapskantoor.

 

┌───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────┐

†††††††††††††††††† Baie††††† Belangrik Onbeduidend Ongewens

†††††††††††††††††† belangrik ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

1.Modern†††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††


├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

2.Beskikbaarheid ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

††† van mense††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

3.Spangees†††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

4.Privaatheid††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

5.Temperatuur††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

6.Papiervloei††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

7.Geraas†††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

8.Werknemer††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

††† fasiliteite††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

9.Doeltreffende††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

††† afhandeling††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

††† van werk†††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

├───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

10. Samewerking††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

††† tussen mense†† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††† †††††††

└───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────┘

 

Kommentaar:...............................................................................................................................††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

................................................................................................................................

 

2.2.3Geskaleerde vraag.Hierdie tipe vraag is so ontwerp dat die


respondent sy antwoord verstrek deur 'n sekere punt op 'n skaal te merk.Die geskaleerde vraag word gebruik om van nie-eksakte en meer subjektiewe aspekte wat redelik enkel≠voudig is 'n beoordeling; houding, siening, invloed, mate van tevredenheid, ens. te verkry.

Voorbeeld:

††††††††††††††††††††††††††††††††††† ┌─┬─┬─┬─┬─┐

Salaris†††††††† Tevrede†† 12345†† Ontevrede

††††††††††††††††††††††††††††††††††† └─┴─┴─┴─┴─┘

 

Daar bestaan verskillende soorte houdingskale byvoorbeeld:Likert-skale, Thurstone-skale en semantiese-differensiaal≠skale.

 

a)†† 'n Likers-skaal bestaan uit 'n aantal positiewe en negatiewe stellings oor 'n bepaalde onderwerp.Die respondent moet dan aandui in watter mate hy saamstem of verskil en of hy neutraal staan.'n Numeriese waarde word aan die responsmoontlikhede vir elke item toegeken op so 'n wyse dat die hoogste telling aan 'n gunstige respons en die laagste telling aan 'n ongunstige respons toegeken word.

Voorbeeld van 'n item:

 

Lyfstraf moet toegepas word as straf vir leuens

††††††† ┌────┬────┬───┬────┬────┐

††††††† 5 4 3 2 1

††††††† └────┴────┴───┴────┴────┘

†††† Stem beslis saam†† =5

Stem saam††††††††† =4

Onseker††††††††††† =3

Stem nie saam nie=2

Verskil beslis†††† =1

 

Om die skaaltelling te bepaal word die individu se response op 'n aantal stellings (items) genommer.So kan 'n telling van ..... tot ..... behaal word op 'n skaal bestaande uit tien items.

 

Watter afleiding omtrent 'n respondent se houding kan u maak van 'n skaaltelling van 30 ten aansien van 'n skaal bestaande uit tien items?


.................................................................................................................................................................................

 

(b)†††† Thurstone-skale

 

Met 'n Thurstone-skaal word 'n aantal items (stellings) ontwikkel wat elkeen 'n bepaalde houding verteenwoordig.Aan elke item word 'n bepaalde waarde toegeken.Met die toepassing van die skaal moet respondente uit die lys daardie items merk waarmee hulle saamstem.Die skaalwaardes word nie by die items aangedui nie en items word bymekaar aangebied.Die respondent se telling word bepaal deur die gemiddeld van die waardes van die items (stellings) wat hy gekies het.

Voorbeeld van 'n Thurstone-skaal:

 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

ITEMS††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† SKAALWAARDE

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

13.Die hele teorie van sensuur is totaal†††††††† ††††††††††††††

††††† en al onregverdigbaar†††††††††††††††††††††††† †††††† 0,65†††

3.Sensuur is 'n eienskap van 'n onvolwasse††††† ††††††††††††††

††††† volk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 1,26†††

8.SensuurmaatreŽls moet nooit onvoorwaardelik†† ††††††††††††††

††††† aanvaar word nie††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 2,37†††

10.Ons land het baie streng sensuurmaatreŽls†††† †††††† 3,32†††

9.Daar is baie vir beide kante van die††††††††† ††† †††††††††††

††††† sensuurkwessie te s͆†††††††††††††††††††††††† †††††† 4,00†††

4.Sedelikheidsnorme moet soms op mense††††††††† ††††††††††††††

††††† afgedwing word††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 4,89†††

22.Ons moet sensuur hÍ om die sedes van die††††† ††††††††††††††

††††† jeug te beskerm†††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 5,92†††

15.SensuurmaatreŽls moet onvoorwaardelik†††††††† ††††††††††††††

††††† aanvaar word††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 6,26†††

└────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

 

-Die volledige skaal bestaan uit 22 items

-Items is in volgorde van intensiteit aangebied met gepaardgaande††† skaalwaardes


-Itemnommers verwys na die posisie van elke item in die††† oorspronklike skaal

 

(c)†††† Semantiese-differensiaalskale

 

Hierdie is 'n houdingskaal waar 'n aantal teenoorstaande byvoeg≠like naamwoorde gebruik word om 'n begrip te beskryf.Wanneer 'n groep persone se houding teenoor stadslewe byvoorbeeld gemeet moet word, sou die volgende items gebruik kon word:

 

Interessant††† ...:...:...:...:...:...:...:††† Oninteressant

Aangenaam††††† ...:...:...:...:...:...:...:††† Onaangenaam

Vinnig†††††††† ...:...:...:...:...:...:...:††† Stadig

Afwisselend††† ...:...:...:...:...:...:...:††† Eentonig

 

Daar is drie dimensies geÔdentifiseer waarop mens semantiese beoordelings maak.Elk van die dimensies kan verteenwoordig word deur 'n reeks adjektief (byvoeglike naamwoord)-pare:

 

†† (i)†† die evalueringsdimensie:goed/reg, mooi/lelik

†††††† (ii)††† die sterktedimensie (kragtigheid):hard/sag,

sterk/swak

(iii)††† Die aktiwiteitsdimensie:aktief/passief, vinnig/stadig

 

2.2.4Die rangordevraag:Rangordening vind plaas wanneer persone,

voorwerpe, gebeurtenisse in terme van 'n bepaalde eienskap in rangorde geplaas word.

 

Voorbeeld van 'n rangordevraag:


Die volgende aantal aspekte word in 'n mindere of meerdere mate deur alle werkers as belangrik beskou om werktevredenheid te verkry.Plaas asseblief die lys van tien aspekte hieronder in volgorde van belang≠rikheid vir u in u eie werksituasie.Begin van bo af en plaas 'n een teenoor die belangrikste aspek, 'n twee teenoor die tweede belangrik≠ste, ensovoorts totdat u 'n tien plaas teenoor daardie aspek wat u as die onbelangrikste vir werktevredenheid beskou:

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ┌───┐

Verhoudinge met kollegas††††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Status††††††††††††††††††††††††††††††††† ††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††├───┤

Sekuriteit††††††††††††††††††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Die werk self†††††††††††††††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Erkenning†††††††††††††††††††††††††††††† ††

†††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††├───┤

Vordering†††††††††††††††††††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Persoonlike groei†††††††††††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Aard van toesighouding††††††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Fisiese werksomstandighede††††††††††††† ††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ├───┤

Byvoordele††††††††††††††††††††††††††††† ††

††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††└───┘

Daar is verskeie nadele verbonde aan die gebruik van die rangorde≠vraag.Een van die nadele wat hieronder genoem word, is nie korrek nie.Trek 'n kring om die nommer van die verkeerde voorbeeld:

 

(a)†††† Rangordes bied geen data oor die grootte van verskille tussen beoordeelde voorwerpe of mense nie.

(b)†††† Rangordes het nie noodwendig gelyke intervalle nie.

(c)Mense vind dit moeilik om meer as tien voorwerpe of persone in rangorde te plaas.

(d)Die gelykste eienskapppe word meestal in globale, algemene terme gestel.

 

2.3Filter- en opvolgvrae:

 

2.3.1Filtervrae:Hierdie vraagvorm word gebruik om die


respondente in meer as een subgroep te verdeel, byvoorbeld getroudes en ongetroudes, werkendes en nie-werkendes of huiseienaars, woonsteleienaars en nie-eiendomsbesitters.Hierna word verskillende vrae aan die subgroepe gevra.Die filtervraag is nie 'n nuwe tipe vraag nie en enige van die soorte vrae wat reeds bespreek is en wat hom daartoe leen, kan vir die doel gebruik word.

 

Voorbeeld:

Besit u 'n televisiestel?

††††† ┌───────────────────────────────────────────────┐

††††† ††† Ja††† Gaan na vraag 8(Laat dus vrae 6 en 7)

├───────────────────────────────────────────────┤

††††††††† Nee†† Beantwoord vrae 6 en 7 en laat vraag 8

└───────────────────────────────────────────────┘

 

2.3.2Opvolgvrae:Dit is vrae wat na 'n filtervraag gebruik word.

Die doel met hierdie vrae is om verdere besonderhede te verkry wat die vorige respons toelig.In geval van die voorbeeld hierbo, sal byvoorbeeld aan die groep wat ja geantwoord ht, die volgende vrae gevra kan word:

 

Is dit 'n kleur- of swart en wit stel?

Wanneer is dit aangekoop?

 

3.†††† Kenmerke van vraelys- en onderhoudondersoeke

 

3.1†††† Vraelys-ondersoek:Kenmerketabel

 

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

Vraelyskenmerke††††††††† †††††† Definisies in eie woorde††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Vraagkeuse†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Vraagseleksie†††††† Vrae wat die probleem sal help oplos,†††

†††††††††††††††††††††††† word gekies†††††††††††††††††††††††††††††

(b)Vraagbelangstelling Vrae wat belangstelling wek, word†††††††

†††††††††††††††††††††††† uitgesoek†††††††††††††††††††††††††††††††


(c)Vraagentoesiasme††† Geesdrif verstewig bereidwilligheid†††††

†††††††††††††††††††††††† tot deelname††††††††††††††††††††††††††††

(d)Vraagbestudering††† Bestudering van die ondersoekveld,††††††

†††††††††††††††††††††††† bring die essensies aan die lig wat†††††

†††††††††††††††††††††††† in vraagvorm geformuleer word.††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Vraagformulering†††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Vraagstelling†††††† Die essensies word in vraagvorm†††††††††

†††††††††††††††††††††††† gestel††††††††††††††††††††††††††††††††††

(b)Vraagbetekenis††††† Die invuller moet presies weet wat††††††

†††††††††††††††††††††††† die woorde se betekenis is††††††† †††††††

(c)Vraag-eksaktheid††† Onduidelikheid en dubbelsinnigheid††††††

†††††††††††††††††††††††† moet deur juiste woorde verseker word†††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Vraagredusering††††††††† †††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Vraagverheldering†† Verdeel die vraag in korter†††††††††††††

†††††††††††††††††††††††† vrae††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(b)Vraagkonkretisering Die vraag moet verband hou met††††††††††

†††† †††††††††††††††††††† werklikhede†††††††††††††††††††††††††††††

(c)Vraagverbesondering Vrae moet afgespits wees op aspekte†††††

†††††††††††††††††††††††† van die probleem††††††††††††††††††††††††

(d)Vraagsuiwering††††† Vooroordeel moet uitgeskakel††††††††††††

†††††††††††††††††††††††† word††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(e)Vraagoperasiona-††† Beperk tot waarneembaarhede†††††††††††††

†††† lisering††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

 

 

 

*›››››››››››››››››››››››››0››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››(

Vraelyskenmerke††††††††† †††††† Definisies in eie woorde††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Vraagklassifisering††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Vraagordening†††††† Groepering van verbandhoudende††††††††††

†††††††††††††††††††††††† vrae††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(b)Vraagdoelgerigtheid Groepering verhelder die navorsings-††††

†††††††††††††††††††††††† doel††††††††††††††††††††††††††††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Vraagevaluering††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


(a)Vraagfenomeno-††††† Kriteriale aanwending van die fenome-†††

†††† logie†††††††††††††† nologiese denkstappe moet die noodsaak-

†††††††††††††††††††††††† likheid van insluiting bevestig†††††††††

(b)Vraagtoetsing†††††† Voorlopige toetsing moet elke vraag†††††

†††††††††††††††††††††††† as sinvol bewys†††††††††††††††††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Vraagstrukturering†††††† Maak logiese, sistematiese en on-†††††††

††††††††††††††††† ††††††† dubbelsinnige antwoord(e) moontlik††††††

†††††††††††††††††††††††† vrae††††††††††††††††††††††††††††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Aanwendingshandelinge††† †††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††

(a)Invullerseleksie††† Persone wat inligting kan verskaf en††††

†††††††††††††††††††††††† daartoe bereid is moet ewekansig gese-††

†††††††††††††††††††††††† lekteer word om steekproef te vorm††††††

(b)Briefvoorbereiding Begeleidende brief word opgestel en†††††

†††††††††††††††††††††††† uitgetoets††††††††††††††††††††††††††††††

(c)Opvolgaktiwiteite†† Beplan opvolgaktiwiteite wat 'n 70 %††††

†††††††††††††††††††††††† terugsending meebring†††††††††††††††††††

├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

Antwoordanalise††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Persentasiebeeld††† Antwoorde moet ontleed word om persen-††

†††††††††††††††††††††††† tasies statisties te maak en afleidings

†††††††††††††††††††††††† te maak†††††††††††††††††††††††††††††††††

(b)Persentasiever-†††† Verdere afleidings en vergelykings is††† †††† gelyking††††††††††† moontlik deur vergelyking van persen-†††

†††††††††††††††††† †††††† tasies van antwoorde††††††††††††††††††††

└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

3.2††††† Onderhoudondersoek:kenmerketabel

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

Onderhoudkenmerke††††††††† Definisies†††††††††††††††††††††††††††

├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

Skedule-ontwerp††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1.Gidsontwerp††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Vraagkeuse††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(b)Vraagformulering††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(c)Vraagredusering†††††† (a) - (f)††††††††††††††††††††††††††††

(d)Vraagklassifisering†† Net soos by vraelysontwerp†††††††††††

(e)Vraagevaluering†††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


(f)Vraagstrukturering††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(g)OndervraagdeseleksieNet soos by invullerseleksie†††††††††

†††††††††††††††††††††††††† by die vraelysondersoek††††††††††††††

(h)Voortoetsing††††††††† Toets die onderhoudgids uit††††††††††

†††††††††††††††††††††††††† met behulp van enkele persone††††††††

├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

Omgangessensie†††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Bymekaarwees††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††† (i)Gelyktydigheid††† Ondervraer en ondervraagde hou hulle

†††††††††††††††††††††††††† stiptelik by die afspraaktyd en genoeg

†††††††††††††††††††††††††† tyd word gelaat vir 'n rustige gesprek

†† (ii)Ruimtelikheid†††† Die plek waar die onderhoud gevoer†††

†††††††††††† †††††† †††††† †† †††††† word, moet die gerieflikste vir die††

†††††††††††††††††††††††††† ondervraagde wees en moet sover††††††

†††††††††††††††††††††††††† moontlik steuringsvry wees†††††††††††

(iii)Bewuswees-van-††† Rustige en oortuigende verduideliking

†††††††† teenwoordigheid†† van die sin van die ondersoek lei††††

†††††††††††††††††††††††††† daartoe dat die ondervraer se teen-††

†††††††††††††††††††††††††† woordigheid aanvaar word en dat die††

†††††††††††††††††††††††††† ondervraagde nie sy eie teenwoordig-

†††††††††††††††††††††††††† heid as 'n las sal beleef nie††††††††

└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

 

 

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

Onderhoudkenmerke††† †††††† Definisies††††††††††††††††††††††††††††

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

(b)Aanvangsbe-†††† Verduideliking van die sin van die onder-††

†††† trokkenheid†††† soek wek ook 'n gevoel van betrokke wees†††

†††††††††††††††††††† wat verder verskerp word met die versekering ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† an vertroulikheid†††††††††††††††††††††††††

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

3. Ontmoetings-††††† †††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††

†† essensies†††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Nabyheid††††††† †† ndervraer en ondervraagde beleef dat††††††

†††††††††††††††††††† †† aar nie 'n kloof (afstand) tussen hulle†††

†††††† ††††††††††††††bestaan nie en dat kommunikasie moontlik†††

†††††††††††††††††††† is†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(b)Toewending-in-Hulle draai na mekaar toe sodat 'n van-††††


†††† vertroue††††††† aangesig-tot-aangesig-verhouding moontlik††

†††††††††††††††††††† word†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(c)Teenwoordigheid-VanweŽ 'n van-aangesig-tot-aangesig-ver-†††

†††††††††††† †††† houding, word dit moontlik om sinvolle†††††

†††††††††††† †††† woorde met mekaar te spreek††††††††††††††††

(d)Belewing-van-†† Die ondervraer en ondervraagde voel aan††††

†††† toeganklikheiden ervaar dat die een vir die ander oop-†††

†††††††††††††††††††† gestel is.Albei is bereikbaar en beskik-

†††††††††††††††††††† baar vir mekaar††††††††††††††††††††††††††††

(e)Intimitiet††††† Innigheid, hartlikheid en vertroulikheid†††

†††††††††††††††††††† oorheers†††††††††††††††††††††††††††††††††††

(f)Op-mekaar-afge- Ondervraer en ondervraagde handel in 'n†† ††

†††† stemdheid†††††† stemming van samewerking.Daar is ooreen-

†††††††††††††††††††† stemming oor die sin van hulle samesyn†††††

└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

*››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››(

Onderhoudkenmerke†††††††† Definisies†††††††††††††††††††††††††††††††

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

 

4.Antwoordbewerking††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(a)Aanteken†††††††††††† Aantekening of opneem van antwoorde op 'n

††††††††††††††††††††††††† wyse wat die beste by die omstandighede,

††††††††††††††††††††††††† doel van die onderhoudondersoek en die†††

††††††††††††††††††††††††† ondervraagde pas†††††† †††††††††††††††††††

(b)Verwerking†††††††††† Antwoordanalise op dieselfde wyse as by††

††††††††††††††††††††††††† die vraelysondersoek†††††††††††††††††††††

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

3.3Enkele kriteria vir die opstel van vrae

KRITERIUM

 

1.†† Het die vraag verband met die probleem wat opgelos moet word?

2.†† Is die vraag duidelik en ondubbelsinnig?

3.†††† Suggereer due vraag 'n besondere antwoord?


4.†† Vereis die antwoord kennis waaroor die respondent nie beskik nie?

5.†† Vereis die vraag delikate antwoorde waarteen die respondent teenstand sal bied?

6.†† Is die antwoord sodanig dat die respondenet 'n antwoord sal gee wat die onderhoudvoerder graag sal wil hoor omdat dit sosiaal aanvaarbaar is?

 

3.3.1Elkeen van die onderstaande vrae skend een van die kriteria

hierbo.Dui in die blokkies aan van die kriterium wat telkens geskend word.

 

(a)Het u in die mees onlangse belastingopgawevorm al u

 

††† ┌───────┐

bronne van inkomste verstrek?†††††††††††††††††††††††††† ††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† │───────│

(b)†† Hoe gereeld ontvang u werkgewer klagtes van die†††††††† ††††††

publiek?††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††│───────│

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††

(c)†† Dink u ook dat lyfstraf op skool verbied behoort te†††† ††††††

word?†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† │───────│

†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††

(d)Wat is die maandelikse bedrag wat u aan behuising†††††† ††††††

bestee (behuisingsubsidie buite rekening gelaat)?†††††† ††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† │───────│

(e)Het u 'n drankprobleem?†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† │───────│

(f)In hierdie ondersoek wil ons graag bepaal wat u†††††††† ††††††

houding omtrent lyfstraf op skool is.Dink u die†††††††††††

doodstraf behoort afgeskaf te word?†††††††††††††††††††† │───────│

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††

(g)†† Slaan u nog u vrou?†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††└───────┘

 

4.†††† Vraelysontwikkeling:Groepbespreking

 


Tydens die RGN se Tweede Winterskool in Navorsingsmetodologie (1987) is praktiese opdragte i.v.m. vraelysontwikkeling gegee.Die volgende twee oefeninge (4.1 en 4.2) is onveranderd oorgeneem uit die RGN se praktiese opdragte.

 

4.1Die volgende 8 items is opgeneem in 'n vraelys oor die werksitua≠sie van medici.Lees die items noukeurig deur.

 

Item 4:

Wat is u standpunt oor elk van die volgende twee stellings?

 

(a)'n Redelike hoŽ en goeie salaris is nodig om 'n werker tevrede te stel en om 'n hoŽ lewenspeil te handhaaf.

Stem saam†††††††††††††††††† Onseker†††††††††††††††† Verskil

 

(b)Om mangels en blindederms uit te haal, is geen uitdaging nie.

Stem saam†††††††††††††††††† Onseker†††††††††††††††† Verskil

 

Item 7:

As u sou spesialiseer, dui aan in watter rigting u sou verkies om te spesialiseer.

Rigting:.........................

 

Item 8:

Merk die kategorie hieronder wat u huidige werksituasie die beste weerspieŽl:

 

Ek praktiseer in eie praktyk/vennootskap as algemene praktisyn

Ek praktiseer as spesialis in eie praktyk/vennootskap

Ek werk vir die staatsdiens as algemene mediese praktisyn

Ek werk vir 'n private organisasie as algemene mediese praktisyn

Ek werk as spesialis by 'n private organisasie

Ek werk nie tans nie

Ander:............................................................

 

Item 9:

Hoekom wil u nie vir die staatsdiens werk nie?


................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Item 13:

Dit is algemene kennis dat mediese dokters te veel geld verdien.Waaraan sal u die mening toeskryf?

................................................................................................................................................................................................

 

Item 14:

Hoe dikwels doen u herstelwerk aan u eie motor?

................................................................

 

Item 15:

Hoeveel pasiŽnte het u gedurende die afgelope tien jaar gesien wat ernstige longontsteking gehad het?

................. pasiŽnte

 

Item 16:

Hoeveel van u pasiŽnte is oorlede as gevolg van nalatigheid?

................ pasiŽnte

 

4.1.1Beantwoord nou vrae A - H

 

A††† By watter item(s) word die beantwoording bemoeilik omdat daar meer as een veranderlike genoem word?

................................................................

 

B††† Gee 'n voorbeeld van 'n item waar die bewoording na u mening nie aangepas is by die taal van die teikengroep nie.Verstrek asseblief redes vir die antwoord.

.................................................................................................................................................................................

 

C††† Noem dreie punte van kritiek ten opsigte van item 4.


i)†††† ...........................................................

 

ii)†††† ...........................................................

 

iii)............................................................

 

D††† Noem een item wat na u mening nie by die vraelys ingesluit behoort te word nie.Verstrek asseblief redes vir u mening.

......................................................................................................................

 

E††† Noem 'n item wat voorafgegaan behoort te word deur 'n filtervraag byvoorbeeld 'n Ja/Nee vraag.

...........................................................

 

F††† Watter items meen u, sal die respondente affronteer?Verstrek asseblief redes vir u antwoord.

.................................................................................................................................................................................

 

G††† Hoekom sal u waarskynlik nie veel kan aflei uit die inligting wat respondente op item 16 verstrek het nie?

......................................................................................................................

 

H††† Noem 'n voorbeeld van 'n item wat onnodig (of dalk onmoontlike) naslaanwerk deur respondente sal vereis.Verduidelik.

.................................................................................................................................................................................

 

4.1.2Herformuleer:

††††††††† Herformuleer Items 4 - 16 soos u dit sal doen indien u die vraelys moet opstel.

 

ITEM 4:


................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 5:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 6:

................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 7:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 8:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 9:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 10:

................................................................................................................................................................................................................................................................


 

ITEM 11:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 12:

................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 13:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 14:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 15:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ITEM 16:

................................................................................................................................................................................................................................................................

 


4.2†††† Bestudeer die voorbeeld van 'n brief van die RGN aan 'n voorne≠mende navorser en stel dan 'n konsepposvraelys op soos versoek.Die konsep moet voldoen aan die gestelde vereistes.

 

5††† Die vraelys

 

5.1Die betekenis van enkele navorsingsmetodologiese grondbegrippe vir die opstel van 'n vraelys.

 

Bestudeer die volgende definisies in Landman, W A:Navorsingsme≠todologiese Grondbegrippe en herskryf dit in u eie woorde:

 

Data:................................................................................................................................................................................................

 

Is die vraelys 'n prosedure vir die insameling van data?

JA / NEE

 

Definisie: (nr 4) ................................................................................................................................................................................................

 

Is dit nodig om met die vraelys 'n stel aanwysings te gee vir die voltooiing daarvan?

JA / NEE

 

Aan watter vereistes moet die aanwysings voldoen?

................................................................................................................................

 

Ewekansigheid:................................................................................................................................................................................................

 

Wanneer is dit nodig om ewekansigheid in ag te neem by die versprei≠ding van vraelyste?


................................................................................................................................................................................................

 

(Antwoord:Kyk die definisie van veralgemening en geldigheid:ekstern)

 

Geldigheid: (nr 4) ................................................................................................................................................................................................

 

Sal die volgende prosedure die geldigheid van 'n vraelys verhoog of nie?

 

(i)Literatuurstudie oor die onderwerp (tema) waaroor die vraelys gaan handel.

(ii) †††† Identifisering van die sleutelwoorde.

(iii)Verhef die sleutelwoorde tot essensies.

(iv) †† Definieer die essensies.

(v)Stel die definisies in vraagvorm.

(vi) †† Klassifiseer die vrae om gelyksoortige vrae bymekaar te kry.

 

JA / NEE

 

Kan 'n vraelys wat so opgestel is, voldoen aan konstrukgeldigheid? (Bekyk die definisie van geldigheid:konstruk vir u antwoord.)

 

JA / NEE

 

Om welke teorie gaan dit hier?

................................................................

 

Herhaling:................................................................................................................................................................................................


 

Sal dit soms raadsaam wees om sommige vrae van 'n vraelys tydens 'n onderhoud te herhaal?

JA / NEE

 

Waarom?................................................................

 

Loodstudie:................................................................................................................................................................................................

 

Waarom is 'n loodsstudie by 'n vraelysondersoek noodsaaklik?

................................................................................................................................................................................................

 

Navorsingstegniek:................................................................................................................................................................................................

 

Is dit moontllik om navorsingsetiek te oortree met 'n vraelysonder≠soek?

JA / NEE

 

Navorsingsteekproef:................................................................................................................................................................................................

 

Waarom moet die navorser sy navorsingsteekproef duidelik beskryf?

................................................................................................................................................................................................

 


Nie-responsverhouding:................................................................................................................................................................................................

 

Waarom moet die navorser hiervan verslag doen?

................................................................................................................................................................................................

 

OorwoŽ toestemming:................................................................................................................................................................................................

 

Is dit nodig om met 'n vraelysondersoek aan hierdie eis te voldoen?

JA / NEE

 

Rede vir u antwoord:................................................................................................................................................................................................

 

Partisiperende observasie:................................................................................................................................................................................................

 

Waarom sal partiserende observasie betekenisvol bydra tot die ver≠skerping van 'n vraelysondersoek?

................................................................................................................................................................................................

 

QUESTIONNAIRE EN QUESTIONNAIRE:FORMULERING VAN ITEMS

 

SÍ waarom u saamstem met dit wat in die twee definisies van question≠naire-formulering vereis word:

 


1................................................................

††† ...............................................................

2................................................................

††† ...............................................................

 

SÍ in een sin waarom dit vir die navorser wat 'n vraelysondersoek wil onderneem, nodig is om 'n deeglike kennis te hÍ van die definisies van steekproef en steekproeftrekkings.

................................................................................................................................................................................................

 

VRAE:OOP

................................................................................................................................................................................................

 

VRAE:TWEELOOP

................................................................................................................................................................................................

 

VRAE:VASTE ALTERNATIEWE

................................................................................................................................................................................................

 

VRAE:VRYE RESPONS

................................................................................................................................................................................................

 

5.2†††† Voorbeeld van 'n eerste vraelys en 'n opvolgvraelys

 


Bestudeer nou die "First questionnaire to teachers" en die "Second questionnaire to teachers" as voorbeeld van 'n eerste en 'n opvolg≠vraelys en beantwoord die vrae wat daarop volg.

 

Begeleidende brief

 

(1)Blyk die doel van die navorsing duidelik genoeg?Ja/Nee

 

(2)Welke besonderhede behoort nog bygevoeg te word?

.....................................................................

.....................................................................

 

(3)Is die gerusstelling oor konfidensialiteit nodig?Ja/Nee

 

(4)Is die voorskrif oor hoe die vraelys voltooi moet word, voldoende?Ja/Nee

 

(5)Is die insluiting van 'n gefrankeerde koevert nodig?Ja/Nee

 

Watter wins kan 'n mens behaal?

................................................................

 

(6)Is 'n motivering om die vraelys terug te stuur, nodig?Ja/Nee

 

(7)Is 'n dankwoord nodig?Ja/Nee

 

Die eerste vraelys (pp.106 ev)

 

(1)Watter bydrae kan 'n duidelike opskrif vir die vraelys tot die beantwoording daarvan maak?

................................................................................................................................

 

(2)Is hierdie uit en uit 'n gestruktureerde vraelys?Ja/Nee

 

(3)Met welke byvoegingkan 6(b) p,107 versterk gewees het?


................................................................

 

(4)Wat is die voordeel van 'n item soos 11(b) (4)?

................................................................

 

(5)Is die voorskrif op bladsy 109 voor vraag 18, duidelik genoeg?Ja/Nee

 

(6)Watter voordele het 'n voorskrif binne 'n vraelys?

 

(i)†††† ...........................................................

 

(ii).......................................................

 

(7)Vrae 18-21:Wanneer oor opinies (sienswyses) navraag gedoen word, is dit van besondere belang dat die volgende uitgeskakel word:

 

(i)dubbelsinnigheidJa/Nee

(ii) †††† weersprekinge†† †† †† †† Ja/Nee

(iii)†† tersaaklikheid†† †† †† †† Ja/Nee

(iv) †† woordevloed†† †† †† †† Ja/Nee

(v)herhalingsJa/Nee

 

(8)Vraag 27 pp.112-113:Watter winste word behaal indien daar van die invullers verwag word om orde van voorkeur aan te dui?

 

(i)†††† ......................................................................................................................

 

(ii)..............................................................................................................

 

(iii)...........................................................................................................................

 

Die opvolgvraelys (Tweede vraelys)

 


(1)Is 'n motivering vir die versoek om 'n tweede vraelys te voltooi nodig?Ja/Nee

 

Waarom?

................................................................................................................................................................................................

 

(2)Is die betrokke motivering, goed††††††† Ja/Nee

†††††††††††††††††††††††††††††††† te kort†††† Ja/Nee

 

Kon die rede waarom onderwyseropinie belangrik is, bygevoeg gewees het?†† Ja/Nee

 

(5)Wat is die besondere waarde van 'n item soos item 16 op bladsy 117?

 

(i)†††† ......................................................................................................................

 

(ii)..............................................................................................................

 

(iii)...........................................................................................................................

 

 

6.†††† ONDERHOUD:IN-DIEPTE ONDERHOUDE

 

Bestudeer:Walker, R (red):Applied Qualitative Research.1985.Depth Interviewing:Sue Jones en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

 

Beantwoord nou die volgende vrae:

 

1.†† Hoe beskryf die skryfster die persone (subjekte) waarmee onderhoude gevoer word?

................................................................

 


2.†††† Regverdig die beskrywing die opvatting dat dit in die in-diepte onderhoud in werklikheid gaan om "exploring meaning" (hoe die persoon be-teken)?Ja/Nee

 

3.†† Watter kennis het 'n mens nodig om te begryp waarom iemand op 'n bepaalde wyse handel?

................................................................

 

4.†† Dit beteken dat die respondent (subjek) geleentheid moet kry om te vertel van wat sake, gebeure ens. vir hulle beteken.Ja/Nee

 

5.†††† Gestruktureerdheid bevorder/verhinder in-diepte onderhoude.Ja/Nee

 

6.†† Waarop kom oorgestruktureerdheid neer?

................................................................

 

7.†† Bestaan daar iets soos 'n algehele ongestruktureerde onderhoud?Ja/Nee

 

8.†† Wat moet die onderhoudvoerder minstens in die gedagte hÍ?

................................................................

 

9.†† Op grond waarvan maak 'n onderhoudvoerder keuses ten aansien van die vrae wat gevra word?

 

9.1†††† ...........................................................

 

9.2†††† ...........................................................

 

(Raadpleeg: Navorsingsmetodologiese grondbegrippe vir die betekenis van "teorieŽ)

9.3†††† ...........................................................

 

Dui 9.1 - 9.3 op 'n mate van struktuur?Ja/Nee

 

10.Hoe kan algemene gepratery en dubbelsinnigheid vermy word?


................................................................................................................................

 

11.Op grond waarvan kan daar gesÍ word dat elke onderhoud uniek is en nie eksak herhaal kan word nie?

................................................................

 

12.Wat beteken "oop vrae"?

................................................................

 

13.Waarom word oop vrae soms ekstensief gebruik?

................................................................

 

14.Is dit sinvol om te antwoord op vrae wat die respondent aan die onderhoudvoerder vra?Ja/Nee

 

Waarom?(sÍ self): ................................................................................................................................

 

15.Is 'n begrypingsverhouding en 'n vertrouensverhouding essensieel vir onderhoudvoering?Ja/Nee

 

Indien JA, waarom:(sÍ self)

................................................................................................................................

 

16.Welke voorstelle het u om 'n begrypingsverhouding met respondente te bewerkstellig?

 

16.1.......................................................

 

16.2.......................................................

 

17.†††† Waarteen moet die ondervraer waak ten aansien van sy eie teorieŽ en waardes?

................................................................

 

18.Waarin is die onderhoudvoerder primÍr geÔnteresseerd?

................................................................


 

19.Welke faktore bepaal die data wat respondente voorsien?

 

19.1.....................................................................................................................................................................

 

19.2 Lees bladsy 50.Stem u saam?Ja/Nee

 

20.p.51 - Noem 'n aantal sake waaroor respondente sensitief is en wat 'n vertrouensverhouding kan skaad.

 

20.1.......................................................

 

20.2.......................................................

 

20.3.......................................................

 

20.4.......................................................

 

21.Reken u die volgende is belangrike handelinge:

 

21.1 Om respondente te verseker van konfidensialiteit?Ja/Nee

 

21.2 Om respondente te oortuig dat dit wat hulle gaan sÍ as belangrik geag gaan word?Ja/Nee

 

22.Watter nie-verbale sake moet inaggeneem word?

................................................................

 

23.SÍ waarom u reken dat die volgende aangeleenthede belangrik is:

 

23.1††††† Geduldig luister:††††† ...................................

 

23.2 Gee genoeg tyd om te antwoord: ..............................................................................................................


23.3Bepaling wanneer irreleante data na vore kom?..............................................................................................................

23.4 Verdere bevraging indien die onderhoudvoerder reken dat hy nie goed begryp het nie:..............................................................................................................

 

24.p.52:Neem kennis van die opmerkings wat gemaak word aangaande die gebruik van 'n bandopnemer.

 

25.Wat kan moontlik gebeur indien die subjekte beleef dat hulle moontlik uitgebuit word?

................................................................

 

26.Op welke belangrike verhouding tussen onderhoudvoerder en subjekte, dui 25?

................................................................

 

27.Watter kennis moet die respondente hÍ om 25 te voorkom?

................................................................

 

28.Vir watter soort navorsing is 27 veral belangrik:

................................................................

 

29.Teen welke soort hantering van data (antwoorde) moet daar gewaak word?

................................................................

 

30.Watter twee voordele word behaal indien opvolgonderhoude gevoer word?

 

30.1.......................................................

 

30.2.......................................................

 

31.Watter verhouding word deur opvolgonderhoude versterk?

................................................................

 


32.Hoe kan hierdie verhouding nog verder versterk word?

................................................................

 

33.Watter besondere vorm van navorsing kan uit onderhoude ontwikkel?

................................................................

 

Analise van in-diepte-onderhoude

 

Bestudeer:Walter, R (red) aw, Hoofstuk 4.The analysis of Depth Interviews.Sue Jones en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

 

Beantwoord nou die volgende vrae:

 

1.†† Wat maak kwalitatiewe data-analise moeilik alhoewel nie onmoontlik nie?

................................................................

 

2.†† Wat neem die plek van vaste reŽls in?

................................................................

 

3.†† Watter soort proses is analise van kwalitatiewe data?

 

................................................................

 

 

4.†† Wat moet in die besonder in gedagte gehou word ten aansien van die proses?

................................................................

 

5.†† Gee 'n algemene beskrywing van hierdie doel.

................................................................

 

6.†† Watter verhouding staan hier op die voorgrond?

................................................................

 

7.†† Welke besluit moet die onderhoudvoerder (navorser) neem?

................................................................


8.†† Waarop let die onderhoudvoerder ten aansien van die onderhoud?

 

8.1†††† ...........................................................

 

8.2†††† ...........................................................

 

8.3†††† ...........................................................

 

8.4†††† ...........................................................

 

8.5†††† ...........................................................

 

9.†† Die onderhoudvoerder besluit vooraf (in die lig van die navorsingsdoel) presies waarop tydens die onderhoud gelet gaan word.Wat word die sake genoem?

................................................................

 

10.Tot welke begryping moet kategorieŽ bydra?

................................................................

 

11.†††† Waarvoor (in verband met kategorieŽ) moet die onderhoudvoerder 'n oop oog hou?

................................................................

 

12.Stel vas of die "mapping of data" soos toegepas deur Sue Jones, van toepassing gemaak kan word op die spesifieke navorsing (navorsende onderhoud) waarmee u tans besig is (pp.59-63).

 

13.Sal dieselfde effek bereik kan word deur 'n essensietabel na elke onderhoud op te stel en om dan uiteindelik die tabelle met mekaar te integreer en te vergelyk?

................................................................

 

14.Hoe figureer die kategorieŽ in so 'n geÔntegreerde tabel?

................................................................

 

oo000oo