Professor W A Landman


Terug na titels van publikasies

Terug na Tuisblad

ONDERSOEK NA WERKGEWERS IN DIE DAVEL
LANDBOUDISTRIK SE GESINDHEID TEN OPSIGTE
VAN NIE-FORMELE ONDERWYS
DEEL 1

C.D. Jacobs, L.P. Calitz & W.A.Landman

  SUMMARY

  ATTITUDES OF EMPLOYERS IN THE DAVEL AGRICULTURAL
  COMMUNITY TO NON-FORMAL EDUCATION

  The primary objective of this investigation was to provide a scientific reading, description, presentation and interpretation of the phenomenon "ATTITUDES OF EMPLOYERS IN THE DAVEL AGRICULTURAL COMMUNITY TO NON-FORMAL EDUCATION" as an aspect of reality.

  The research problem was related to the fact that attitudes of employers in respect of non-formal agricultural education are ineradicable and unalterable as regards the effective realisation of non-formal educational practice as an essential part of the concept of education as a whole in the RSA.

  This survey was an attempt to contribute towards the improvement and refinement of non-formal agricultural education practice in the Davel Agricultural community in the Transvaal.

  Guidelines, criteria and models resulting from this investigation, may have valuable applications in similar agricultural communities in the RSA.

  The implementation of the suggested guidelines, criteria and models may contribute towards the increased productivity and quality of life of learners who find themselves in similar non-formal agricultural activities, and economic growth may therefore be stimulated in the agricultural community concerned.

 1. INLEIDING

  'n Vraag wat ontstaan met die lees van die titel van hierdie ondersoek is die volgende: "WAT HET DIE WERKGEWERS IN DIE DAVEL LANDBOUDISTRIK SE GESINDHEID MET NIE-FORMELE ONDERWYS TE MAKE?"

  Op hierdie vraag kan soos volg geantwoord word: Indien die betrokke werkgewers 'n positiewe gesindheid ten opsigte van nie-formele onderwys openbaar, kan laasgenoemde onderwysstelsel meer doeltreffend en effektief in die totale onderwysbestel in die Davel Landboudistrik geÔmplementeer word.

  Die antwoord op die betrokke vraag word duideliker indien die relevante basiese begrippe in die oorkoepelende betiteling van die ondersoek verhelder of verduidelik word.

 2. BEGRIPSVERHELDERING

  2.1  Werkgewer

  Die HAT (Odendal et al. 1981: 1357) omskryf die begrip werkgewer as 'n persoon wat mense in diens het, terwyl Fowler en Fowler (1964: 397) hierdie siening ondersteun met die hieropvolgende beskouing: "keep (person) in one's service."

  Vir doeleindes van hierdie ondersoek dui die terrein van diens op daardie werkgebiede in die Davel Landboudistrik, Transvaal waar nie-formele onderwys 'n integrale rol speel in die opleiding en voorsiening van laervlakmensekrag. Werkgewers impliseer verder dat dit persone in die Davel Landboudistrik is wat plaaseienaars is.

  2.2  Gesindheid

  Volgens die HAT (Odendal et al. 1981: 275) dui die begrip gesindheid op 'n bepaalde denkwyse of stemming.

  Die Engelse woord vir houding is "attitude" wat in wese op die volgende neerkom: "having a specified attitude or inclination towards something" (Kahn 1990 : 40).

  Vir doeleindes van hierdie ondersoek is die begrip gesindheid gelykgestel met die begrip houding. Hierdie gelykstelling hou die implikasie vir die ondersoek in dat daar gefokus is op die gesindheid of houding wat werkgewers in die Davel Landboudistrik openbaar ten opsigte van nie-formele onderwys. Coombs (1968: 47) beskou nie-formele onderwys as: "Any organized educational activity outside the established formal system whether operating seperately or as an important feature of some broader activity that is intended to serve identifiably learning clienteles and learning objectives".

  Van der Stoep (1984: vii) ondersteun die voorgaande omskrywing en beweer dat nie-formele onderwys in wese neerkom op: "Any organized systematic educational activity carried on outside the framework of the formal system to provide selected types of learning to particular subgroups in the population, adults as well as children". Aansluitend hierby stel Pittendrigh (1985: 29) nie-formele onderwys voor as: "Onderwys, behalwe die wat in die definisie van "formele onderwys" beskryf is, wat op 'n gestruktureerde grondslag deur enige persoon, groep persone of inrigting voorsien word".

  Samevattend hou die voorgaande drie omskrywings die implikasie in dat nie-formele onderwys in die Davel Landboudistrik binne die volgende konteks toegepas moet word, naamlik:

  • As 'n beplande onderrig-leergebeure volgens die beleid van die werkgewer.

  • Wat gerig is op die beginsels van praktiese, funksionele en werksgeoriŽnteerde landboukundige onderwys.

  • Wat plaasvind buite die raamwerk van die formele stelsels, naamlik die skool of ander tersiÍre opleidingsinrigtings en voltrek binne die arbeidskonteks in die landbousektor.

  Teen die agtergrond van die onmiddellik voorgaande begripsverheldering is die volgende navorsingsprogram gevolg om te bepaal wat werkgewers in die Davel Landboudistrik se gesindheid ten opsigte van nie-formele onderwys is.

 3.  NAVORSINGSONTWERP EN -PROGRAM

  3.1  Navorsingsveronderstelling

  In hierdie ondersoek is van die basiese veronderstelling uitgegaan dat die privatisering en uitbouing van veral die nie-formele landboukundige onderwys moontlik en haalbaar is, indien werkgewers in die Davel Landboudistrik in die algemeen 'n positiewe gesindheid ten opsigte van sodanige onderwysstelsel openbaar.

  3.2  Doel met die navorsingsondersoek

  Die primÍre doelstellings met die onderhawige ondersoek was, eerstens om 'n wetenskaplike deurskouing, beskrywing, uitleg en interpretasie van werkgewers in die Davel Landboudistrik se gesindheid ten opsigte van nie-formele onderwys as 'n werklikheidsgebeure te gee.

  3.3  Navorsingsuitgangspunte

  Die onderskeie uitgangspunte wat in hierdie ondersoek gehuldig is, is die volgende:

  1. Dat die gesindheid van werkgewers ten opsigte van nie-formele landboukundige onderwys op 'n wetenskaplike wyse geŽvalueer moet word.

  2. Dat daar in die lig van die evalueringsuitkomste, praktiese wenke, implementeerbare riglyne en modelle aanbeveel word, om die nie-formele landboukundige onderwyspraktyk in die Davel Landboudistrik te verbeter en te verfyn.

  3. Dat die volgende konstituente die basis vorm vir die evaluering van werkgewers in die Davel Landboudistrik se gesindheid ten opsigte van nie-formele onderwys, naamlik:

   • die opleier;

   • die nie-formele opleidingsprogramme;

   • die gemeenskapsopleidingsinstelling (insluitend die nie-formele opleidingsbeleid, -filosofie, -missie, -doelstellings, -doelwitte en die betrokke -kultuur van die instelling); en

   • die leerder met sy besondere leerbehoeftes.

  Na Deel 2