Professor W A Landman


Terug na lys van publikasies

ONTWIKKELING VAN PRETORIA
SE FUNDAMENTELE PEDAGOGIEK
1969 TOT 1981
DEEL 2


15. VERDERE VRAE OOR DIE VERBAND KATEGORIEň/KRITERIA (NA 1969)

  15.1  Watter boodskap spreek uit die volgende ooreenkomste tussen tussen kategorieŽ en kriteria

   15.1.1  Veronderstel mekaar
   15.1.2  Albei verskyn vanweŽ bedinking
   15.1.3  Albei is ontisiteite wat ontologies verklaar kan word

  Gevolgtrekking

  Die moontlikheid is sterk dat kategorieŽ en kriteria keerkante van dieselfde saak is. Die gedagte word versterk deur eendersluidende benoeminge

  • normatiwiteit en normsentrisiteit
  • veilige ruimte en geslaagdheid van affekttiewe geborgenheid
  • vryheid tot verantwoordelikheid en verowering van vryheid
  • normatiwiteit van behoort-te-wees
  • normatiwiteit en geldigheid van behoorlikheidseise.

  15.2  Watter boodskap spreek uit die verskil in doelstelling?

  Antwoord
  Dat, indien dit twee kante van dieselfde saak is, verg elkeen 'n anderse wyse van formulering.

  Oplossing

  1. Formuleer 'n kategorie in definisievorm

  2. Herskryf die kategorie-definisie in vraagvorm (vra kategoriaal gefundeerde vrae oor die gehalte van verwerkliking van die pedagogiese in werklike situasies).

  Publikasie

  Aanwending van die pedagogiese kategorieŽ in die Fundamentale Pedagogiek.

 1. VANAF FENOMENOLOGIESE BENADERING NA FENOMENOLOGIESE
  METODE NA FENOMENOLOGIES-BEGRONDE NAVORSINGSPROGRAM - TOT 1968

  16.1  Fenomenologie word gedefinieer as 'n ingesteldheid van 'n subjek met die uitdruklike bedoeling om dit wat is in sy essensie vanuit die bewussyn te ken en te verstaan.

  16.2  'n Fenomenologiese kenhouding, benaderingswyse of benaderingsingesteldheid is 'n kritiese verantwoording van wetenskapsbeoefening.

  16.3  Fenomenologie is 'n wysgerige beweging (ingesteldheid) wat gelei het tot 'n aksentverskuiwing ten gunste van die essensie van wetenskapsbeoefening.

  16.1  Twee tipes reduksie is wesensgebeures in die Husserlse benaderingsingesteldheid naamlik die fenomenologiese en die eidetiese reduksie.

  16.5  Dit bly die besondere verdienste van die fenomenologiese begrondingsingesteldheid dat dit die wetenskappe telkens na die essensie terugroep.

  16.6  Indien one iets van die paedagogica perennis wil snap, moet dit op grondslag van die fenomenologiese benaderingsingesteldheid geskied.

  16.7  Die wetenskapper moet weet wat met 'n fenomenologiese ingesteldheid van benadering bedoel ward.

  16.8  Fenomemologie is 'n grondhouding ten aansien van die sien en die beluistering van wat die fenomene van hulleself betreffende hulle essensie tot spreke wil laat ken.

  16.9  Die fenomenologiese sienswyse staan in skerp kontras met die natuurwetenskaplike fenomenisme.

Publikasie

Oberholzer, C K: Prolegomena van 'n prinsipiŽle pedagogiek. Hoofstuk 7, HAUM, Kaapstad, 1968.

 1. EERSTE VRAAG

Dui:
ingesteldbeid
benaderingswyse
benaderingsingesteldheid
wysgerige beweging
ingesteldheid van benadering
grondhouding
sienswyse

op metode of op moontlikheidsvoorwaardes vir die ontwerp van 'n metode?

Aangesien metode = meta + hodos = weg waarlangs,
wat dui op 'n stelselmatige werkwyse wat die ondersoeker volg,
WORD DAAR GEKIES VIR DIE TWEEDE MOONTLIKHEID.

Die wetenskaplike TAAK is om die fenomenologiese metode (werkwyse) te ontwerp
1969 (SJ GOUS se bydrae).

Sewe steppe word aangedui:

  17.1  IntuÔtiewe, denkende skou van partikuliere verskynsels

  17.2  Tussen hakies plaas van verduisteringe

  17.3  Bekyking vanuit verskillende perspektiewe

  17.4  Skeiding van die essensiŽle en die nie-essensiŽle

  17.5  Ontwerp van wesenskenmerke tot idees

  17.6  Bedinking van verwantskap en relasies tussen wesenskenmerke

  17.7  Interpretasie van die sinvolheid van die wesenskenmerke.

 1. VRAAG TEN AANSIEN VAN DIE STAPPE

Is die stappe toereikend geoperasionaliseer om te geld as stelselmatige werkwyse?

  18.1  1975 Uiteensetting in die vorm van, vrae

   18.1.1  Is die stappe helder genoeg om fenomenologie as 'n kunde van essensies te kwalifiseer? 18.1.2  Gee hierdie stappe 'n duidelike greep op essensies? 18.1.3  Bewerkstellig hierdie stappe 'n toereikende ontmoeting met essensies? 18.1.4  Kwalifiseer hierdie stappe genoegsaam as essensie-ondersoek?

  Publikasie

  Fundamenteel-pedagogiese essensies: hulle verskyning, verwerkliking en inhoudgewing.

  18.2  1977 Uiteensetting in die vorm van vrae

   18.2.1  Is die stappe ver genoeg geoperasionaliseer om te kwalifiseer as stappe van 'n denkende soektog na dit wat die opvoedingswerklikheid maak dat dit is soos dit is en nie anders nie?

   18.2.2  Sal daar met die stappe (soos geformuleer) oorwinning oor essensieblindheid bewerkstellig kan word?

   18.2.3  Voldoen die stappe aan die affektiewe aandrang op lewensopvatlike keuring van denkhandelinge?

  Publikasie

  Fundamentele Pedagogiek en Onderwyspraktyk.

 1. ANTWOORDE

  19.1  Die fenomenologiese doel moet eers verhelder word:

  Die fenomenologiese doel

  • ontologiese begryping van opvoeding
  • aan die lig bring van pedagogiese essensies
  • kennis van essensies wat sin gee aan opvoeding
  • openbaring van pedagogiese betekenisvolle lewenswyses
  • ontdekking van wyses van lewe wet betekenisvol is vir behoorlike volwassewording
  • onthulling van wyses van lewe wat kennerkend is van die pedagogiese
  • ontsluiting van die ontiese (konkreetbetekenisvolle) kenmerke van opvoeding.

  19.2  Bruikbare onderskeidinge moet gemaak word tussen:

  Fenomenologiese reduksie
  Eidetiese reduksie
  Transendentale reduksie.

   19.2.1  Fenomenologiese reduksie:
   'n Poging om afstand te doen van elke vorm van essensieblindheid = verwyderingshandeling word voltrek

   19.2.2  Eidetiese reduksie:
   Deurdringing na essensiŽle kenmerke = onthullingshandelinge

   19.2.3  Transendentale reduksie:
   Selfbeoordeling.

Publikasies

 1. Fundamentele Pedagogiek en kurrikulumstudie.
 2. Fundamenteel-pedagogiese begripsverklaringe - 'n Inleidende oriŽntering.

 1. VRAAG TEN AANSIEN VAN OPERASIONALISERING VAN FENOMENOLOGIESE DENKSTAPPE

  20.1  Vraag
  Hoe kan die stappe wat gevolg moet word om die genoemde drie reduksies (ook fenomenologie-reduksies genoem) uit te voer in operasionele vorm geskryf word?

  20.2  Antwoord
   
  FENOMENOLOGIESE HANDELINGE
  HANDELING
  KORT BESKRYWING
  1. Wegdink
  Indien een of ander saak (aangeleentheid) ten aansien van 'n voorgestelde (gedinkte) situasie weggedink kan word en daardie situasie verander nie, kan so 'n saak (aangeleentheid) maar geÔgnoreer word.
  1. Weghandel
  Indien een of ander saak (aangeleentheid) ten aansien van 'n werklike situasie weggehandel kan word en daardie situasie verander nie, kan so 'n saak (aangeleentheid) maar geÔgnoreer word.
  1. Skeiding
  Wanneer daar bepaal word welke sake (aangeleenthede) belangrik is en welke nie en die onbelangrike sake (aangeleenthede) word verwyder (uitgeskakel) sal die belangrike sake (aangeleenthede) helderder skyn (syn).
  1. Kontradiksie
  Vir elke saak (aangeleentheid) word die teenoorgestelde daarvan as moontlikheid gestel en word die negatiwiteit (of die positiewe) daarvan aangetoon sodat die positiewe (of die negatiwiteit) van die betrokke saak (aangeleentheid) helderder kan skyn.
  1. Hermeneutiese vraag
  Van elke sinvolle saak (aangeleentheid) wat ter sprake is, word die volgende gevra: Waartoe dien die verwerkliking daarvan? Of: wat is die sin van die verwerkliking daarvan?
  1. Wek van lewe
  'n Saak (aangeleentheid) wat lewensopvatlik aanvaarbaar is, is 'n lewendige saak (aangeleentheid) (met gewekte lewe).
  1. Praktykwording
  'n Saak (aangeleentheid) wat 'n deel kan word van 'n bepaalde praktyk 'n bepaalde praktyk (veral ter verbetering van daardie praktyk) is 'n betekenisvolle saak (aangeleentheid).
  1. Kategoriale status
  'n Saak (aangeleentheid) wat aangewend kan word as beligtende denkmiddel, dit wil sÍ in terme waarvan sinvol bedink kan word, is 'n betekenisvolle saak (aangeleentheid).

 1. VANAF FENOMENOLOGIE TOT 'N NAVORSINGSPROGRAM

  21.1  Vraag
  Hoe kan fenomenologie ontwikkel tot 'n navorsingsprogram?

  21.2  Antwoord
  Deur 'n analise to maak van die bewussynstruktuur van die navorser en van die betekenis van die begrip fenomenologie.
  BEWUSWORD van 'n probleem wat op 'n beplande wyse apgelos moet word
  BEWUSTE OPMERKSAAMHEID van die plek en betekenis van elke stap in die navorsingsprogram
  BEWUSTE RAAKSIEN van die stappe wat die navorsingsprogram vorm
  BEWUSTE INDINK met die oog op die beste ordening van navorsingstappe
  BEWUSTE VOORUITGRYPING as formulering van skerp hipoteses
  BEWUSTE VERBEELDING as 'n vooruitskouing van die effektiwiteit van die ontwerpte navorsingsprogram
  BEWUSTE VERIFIKASIE inskakeling van empiriese metodes (kwantitatief en kwalitatief)
  BEWUSTE LOGISERING aanwending van formele logika
  BEWUSTE SINVOLLE HERHALING skrywe van 'n oorsig, gevolgtrekkings en aanbevelings.
  BEWUSTE SELF-EVALUERING beoordeling of daar ooreenkomstig wetenskaplike en lewesopvatlike eise navorsing gedoen is.

Publikasies

 1. Inleiding tot die opvoedkundige navorsingspraktyk,
 2. Navorsingsmetodologie vir onderwysstudente.
 3. Die navorsingsprogram vir geesteswetenskaplike navorsing.
 4. Fundamentele Pedagogiek: Wetenskap, inhoud en praktyk.
 5. Navorsingsmetodologiese grondbegrippe (Basic concepts in Research Methodology).

BIBLIOGRAFIE

 1. LANDMAN, W A & GOUWS, S J (1969): Inleiding tot die Fundamentele Pedagogiek: 'n poging tot Fundering. Johannesburg : Afrikaanse Pers Boekhandel.

 2. LANDMAN, W A; ROOS, S G & LIEBENBERG, C J (1971): Opvoedkunde en Opvoedingsleer vir beginners. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers.

 3. LANDMAN, W A (1971): Aanwending van die pedagogiese kategorieŽ in die fundamentale pedagogiek. Pedagogiekstudies nommer 68, Universiteit van Pretoria.

 4. LANDMAN, W A (1972/1974): Leesboek vir die Christen-opvoeder. Transvaal, Pretoria : NG Kerkboekhandel.

 5. LANDMAN, W A & ROOS, S G (1973): Fundamentele Pedagogiek en die Opvoedingswerklikheid. Durban : Butterworth.

 6. LANDMAN, W A; ROOS, S G & VAN ROOYEN, R P (1974): Die praktykwording van die Fundamentale Pedagogiek met kernvrae. Johannesburg : Perskor.

 7. LANDMAN, W A; VAN ZYL, M E J & ROOS, S G (1975): Fundamenteel-pedagogiese essensies : Hulle verskyning, verwerkliking en inhoudgewing met kernvrae. Durban : Butterworth.

 8. LANDMAN, W A; KILIAN, C J G; ROOS, S G & VILJOEN, T A (1975): Denkwyses in die Opvoedkunde. Transvaal, Pretoria : NG Kerkboekhandel.

 9. LANDMAN, W A (1977): Fundamentale Pedagogiek en Onderwyspraktyk : Metodologie, Fundamentele Pedagogiek en lesstruktuur. Durban : Butterworth.

 10. LANDMAN, W A; BARNARD, F; GERBER, A E; ROOS, S G; VAN DER WESTHUIZEN, G J 7 SMIT, R J (1978): Opvoedkunde vir Onderwysstudente. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers.

 11. LANDMAN, W A; ROOS, S G & MENTZ, N J (1979): Fundamentele Pedagogiek, leerwyses en vakonderrig. Durban, Butterworth.

 12. LANDMAN, W A; KRUGER, P; VAN DYK, C J; POTGIETER, F J; VAN NIEKERK, P A; COETZEE, R A; HATTINGH, D L & HILL, J S (1980): Inleiding tot die Opvoedkundige Navorsingspraktyk. Durban : Butterworth.

 13. LANDMAN, W A; BOTHA, J P, BRUNE, R A E; ERASMUS, M M; MENTZ, N J & ROOS, S G (1981): Kind en skool. Transvaal, Pretoria : NG Kerkboekhandel.

 14. LANDMAN, W A; MENTZ, N J; ROOS, S G & M÷LLER, A K; HILL, J S & VAN DYK, C J (1983): Navorsingsmetodologie vir onderwysstudente. Durban : Butterworth.

 15. LANDMAN, W A; DE JAGER, P L & OBERHOLZER, M O (1985): Fundamentele Pedagogiek : Wetenskap, Inhoud en Praktyk. Transvaal, Pretoria : NG Kerkboekhandel. (Engelse vertaling: Fundamental Pedagogics : Science, Contents and Practice).

 16. LANDMAN, W A (1985): Fundamentale Pedagogiek en Kurrikulumstudie. Transvaal, Pretoria : NG Kerkboekhandel.

 17. LANDMAN, W A & BECKMANN, J L (1986): Fundamentele Pedagogiek : Begeleiding en Bewaring. Transvaal, Pretoria : NG Kerkboekhandel.

 18. LANDMAN, W A & VAN RENSBURG, C J J (1986): Fundamenteel-pedagogiese begripsverklaringe : 'n Inleidende oriŽntering. Notes on Fundamental pedagogic Concepts : An introductory orientation. NG Kerkboekhandel. Vierde verbeterde uitgawe.

 19. LANDMAM, W A; BONDESIO, M J; COETZEE, R A & JACOBS, C D (1987): 'n Navorsingsprogram vir geesteswetenskaplike Navorsing. Johannesburg : Perskor.

 20. LANDMAN, W A (1988): Navorsingmetodologiese grondbegrippe/Basic concepts in research methodology. Pretoria : Serva-uitgewers.

 21. OBERHOLZER, C K (1968): Prolegomena van 'n prinsipiŽle pedagogiek. Kaapstad : HAUM.